О блоге

a_sh_a November 30, 2012
445
0
2
0

Бұл блог ф.-м.ғ.к.,  философия ғылымдарының докторы,  Халықаралық  ақпараттандыру академиясының академигі және Халықаралық  экологиялық қауіпсіздік пен табиғат тұтынудың  қоғамдық академиясының...

Бұл блог ф.-м.ғ.к.,  философия ғылымдарының докторы,  Халықаралық  ақпараттандыру академиясының академигі және Халықаралық  экологиялық қауіпсіздік пен табиғат тұтынудың  қоғамдық академиясының академигі, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Физика-техникалық факультеті Жүйелік талдау және басқару кафедрасының профессоры Дәуренбек Әзенұлы ӘУБӘКІРДІҢ тапсырмасымен және жетекшілігімен жасақталды. Блог авторы Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Физика-техникалық факультетінің Жүйелік талдау және басқару кафедрасында «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша оқитын 1-курс студенті Шадибек Ахметбекұлы Ахылбеков.

Блог создан по заданию и под руководством к.ф.-м.н., доктора философских наук, академика Международной академии информатизации и академика Международной общественной академии экологической безопасности и природопользования, профессора кафедры Системного анализа и управления Физико-технического факультета ЕНУ им. Л.Н.Гумилева АУБАКИРА Дауренбека Азенулы. Автор блога студент 1-курса специальности  «Автоматизация  и управление» по кафедре Системного анализа и управления Физико-технического факультета ЕНУ им. Л.Н.Гумилева Ахылбеков Ахметбекович Шадибек.

The Blog is created under the Task and under the Guidance of Candidate of physically-mathematical Sciences, Doctor of philosophical Sciences, Academician International Informatization Academy and Academician International Social Academy of Ecological Safety and Natural Management, the Professor of Chair of the System Analysis and Control of Physically-technical faculty of L.N.Gumilyov Eurasian National University Daurenbek Azenuly AUBAKIR. Author of a blog Student of a 1-Course of a speciality «Automatization and control» on Chair of the System Analysis and Control of Physically-technical Faculty  of L.N.Gumilyov Eurasian National University Shadibek Akhylbekov.

Оцените пост

2