Пазор, пазор! Мыналарын жынды екен...

Амир Касенов 2011 M12 20
2432
1
0
0

Дуние жуз1не касыктап жинаган абыройымыз айрандай тог1л1п отыргой, мына жанаозенд1ктерд1н кылыктарынан. Ертен б1зге - ей, казактар, кайда сендерд1н мактанган "ауызб1рш1л1ктер1н"? Дамыган...

Дуние жуз1не касыктап жинаган абыройымыз айрандай тог1л1п отыргой, мына жанаозенд1ктерд1н кылыктарынан. Ертен б1зге - ей, казактар, кайда сендерд1н мактанган "ауызб1рш1л1ктер1н"? Дамыган халыктардын алдына прогрессивт1 халык бол1п к1рем1з деп отырып, мына кылын не? Маскара ма, кулк1 ма, тандагандарынды алындар. "Пазор! Пазор!" (с)

Буларын сандрактап - Адай автономды аймак болг1с1 келед1 екен. Ол кай мазакы? Жет1скенс1ндер, сепаратисттер. Мына жакта, тура Кытайга ти1птурган Уйгыр ауданы бар, буйыртса, буг1н ертен казакша Шарын ауданы болып калатын да шыгар. Олар да мумк1н "Б1з уйгыр автаномиясы" болгымыз келед1 деп шыкса сонда соларты сок дейс1нба?

Тапкан екенс1ндер акмак халыкты!

Арада журген саткындар - бург1н1 болмаса да бург1н1 усталасындар. Ана Жанаозенн1н ол1г1 сендерд1н мойндарында. Шет ел бург1н1 оз1 б1зге сендерд1 сатып беред1 :)

Абыройымызды сактайык. Ауызб1рл1кт1 болайык.  Мен, оз1м Алматыда емес, Астанада емес, Талдыкорганмен Жет1судын ауылдарын ак аралап айта аламын - бар1 Шук1р. Мысалы, ауылда т1рш1л1к бар. Оларда мал - т1р1дей акша. Бар1нде емес, б1рак коб1нде. Ар б1р ауылга барсан - ар уйде айтеу1р б1р бас 1р1 кара (жылкысын санамайык, жарайды), б1р-ек1 кой, торт-бес таук табылады емес па, орташа санасак? Ол жок дегенде. Былай, коян, унд1к, баскасын санамаганда. Усак-туйек.

Калада туратындарымыз - коб1м1зд1н жумысыз, барлыгы болмаса. Коб1н1н уй1нде автокол1к бар. Усталган маш1нелерд1 алып келуге болмайды деген кезден бер1 талайы автосалондардан судай жана м1н1п шыкты. Ол б1р жаксылык емес па? Казакстанда оз акшасына занды куш1мен оз1 жана кол1к алгандарын - кутты болсын, оздер1н устандар, тозбасын.

Ей батыстагылар - араларында Жанаозендег1 окига болганда улкен калалард1н тургындарынын б1реу1 де буны колдаган жок. Б1р "За демократию!", "Алга адай!" жане одан баска транспарат устаган адам турмак, т1пт1 жай гана колдау га ешк1м шыкпады да. Оздер1н акмак болып калдында да. Уятай))

Оцените пост

-12
Дальше