ru
Default banner
Разное
426 635 жазбалар45 тіркелуші
Всяко-разно
1

Конституциялық негіздері

ҚР Конституциясының 23 бабының 1 тармағында Қазақстан Республикасы
азаматтарының бірлесу бостандығына құқығының бары орнатылған. Қоғамдық
бірлестіктердің қызметі заңмен реттеледі.
Өзіміз білетіндей, Қазақстан Республикасының заңнамасы бірлесу бостандығына
құқық ретінде, өз кезегінде коммерциялық емес ұйымдардың (заңды тұлғалардың)
ұйымдастырушылық-құқықтық түрінің бірі болып табылатын қоғамдық бірлестіктерге
бірлесу құқығын түсінеді. Ұлттық жоспарда әділ айтылып өткендей:
«Осы тармақтың бірінші сөз тіркесінің мағынасын тікелей орындайтын болсақ, ҚР
Конституциясы халықаралық құқыққа толық сәйкес келе отырып, азаматтарға
қоғамдық бірлестіктер құру мақсатында өзге азаматтармен бірлесу құқығын
кепілдендіреді.
Алайда, ҚР Конституциясының 23 бабының 1 тармағының екінші сөз тіркесі мен 5
бабынан туындай отырып, конституциялық түрде бірлестіктердің тек бір түрі –
қызметі заңмен реттелетін қоғамдық бірлестіктер бекітілген.
Осылайша, ҚР Конституциясының 5 бабына сәйкес, мақсаты немесе іс-әрекеті
Республиканың конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге, оның тұтастығын бұзуға,
мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-
топтық және рулық араздықты қоздыруға бағытталған қоғамдық бірлестіктер құруға
және олардың қызметіне, сондай-ақ заңдарда көзделмеген әскерилендірілген құрамалар
құруға тыйым салынады.

ҚР Конституциясының 23 бабының 1 тармағында Қазақстан Республикасыазаматтарының бірлесу бостандығына құқығының бары орнатылған. Қоғамдықбірлестіктердің қызметі заңмен реттеледі.Өзіміз білетіндей, Қазақстан Республикасының заңнамасы бірлесу бостандығынақұқық ретінде, өз кезегінде коммерциялық емес ұйымдардың (заңды тұлғалардың)ұйымдастырушылық-құқықтық түрінің бірі болып табылатын қоғамдық бірлестіктергебірлесу құқығын түсінеді. Ұлттық жоспарда әділ айтылып өткендей:«Осы тармақтың бірінші сөз тіркесінің мағынасын тікелей орындайтын болсақ, ҚРКонституциясы халықаралық құқыққа толық сәйкес келе отырып, азаматтарғақоғамдық бірлестіктер құру мақсатында өзге азаматтармен бірлесу құқығынкепілдендіреді.Алайда, ҚР Конституциясының 23 бабының 1 тармағының екінші сөз тіркесі мен 5бабынан туындай отырып, конституциялық түрде бірлестіктердің тек бір түрі –қызметі заңмен реттелетін қоғамдық бірлестіктер бекітілген.Осылайша, ҚР Конституциясының 5 бабына сәйкес, мақсаты немесе іс-әрекетіРеспубликаның конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге, оның тұтастығын бұзуға,мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық араздықты қоздыруға бағытталған қоғамдық бірлестіктер құруғажәне олардың қызметіне, сондай-ақ заңдарда көзделмеген әскерилендірілген құрамаларқұруға тыйым салынады.