Паскаль

Данияр Мырзаканов 2012 M03 12
708
3
0
0

а(10) жуп номерли элементтеринин арасынан ен киши он элементти табыныз Program a10; uses crt; const n=10; var a:array[1..n] of integer; i,imin,min:integer; begin clrscr; for i:=1 to n...

а(10) жуп номерли элементтеринин арасынан ен киши он элементти табыныз

Program a10;
uses crt;
const n=10;
var
a:array[1..n] of integer;
i,imin,min:integer;
begin
clrscr;
for i:=1 to n do
begin
write('a[',i,']=');
readln(a[i]);
end;
min:=a[2];
for i:=1 to n do
if (i mod 2=0) then
if(a[i]<min) and (a[i]>0) then begin min:=a[i]; imin:=i; end;
writeln('min zhup element a[',imin,']=',min);
readln;
end.
 

Оцените пост

0

Комментарии

0
∑_(k=1)^n ((-1)〖k+1〗^ )/(k(k+1)) осыныда шыгару керек
0
берилгенин дурыстап жазып жиберши
0
23. Берілген а1, а2, а3...а50 тізбегінде төмендегі формула бойынша S мәнін анықтау керек:
S = а12 + а1а2+ а1а3+ а1а4+....+ а1а50
3. А[5,5] массиві берілген. В(5) массивті келесі ереже бойынша құрулуы керек: B(J) - А массивтің J-ші бағанасындағы максималды элементті меншіктейді.
4. n натуралды сан берілген. n+1,n+2,...,2n сандар арасында жай сандарды, айырымы 2-ге тең жай сандарды табатын алгоритм құрыңыз. (Жай сандарды танитын процедура құру керек).
4. Берілген символдық жолда а)abc; b)aba әріптер тобы кездесетін санын анықтау керек.
4. Берілген А(12) массивін мәндерінің өсуі бойынша реттеп, ең үлкен және ең кіші мәндерін, А реттелген массивін баспаға беріңіз.
Показать комментарии