О современных кыргызских мифах

Даурен Жамбайбеков 2013 M08 19
12938
119
133
0

Вот это видео подвигло меня на написание настоящего постинга. На видео кыргызский акын Аалы Туткучев в песенной форме говорит всё, что он думает о казахских акынах и казахском народе вообще.

http://www.youtube.com/watch?v=8AvAqKphPQg

Вот это видео подвигло меня на написание настоящего постинга.

На видео кыргызский акын Аалы Туткучев в песенной форме говорит всё, что он думает о казахских акынах и казахском народе вообще. Хотя повод для такого демарша на самом деле надуманный (якобы казахские акыны назвали кыргызов "душман", т.е. врагами, хотя если послушать видео, вы такого не найдете), но сейчас речь не об этом. Речь о СОДЕРЖАНИИ пламенной акынской речи Аалы Туткучева, которое высвечивает очень интересные верования и мифы в современном кыргызском (точнее, кыргызоязычном) обществе.

Вот что думает кыргызоязычное общество устами Аалы Туткучева о казахских акынах и казахском народе.

(цитата)

"...Казактын телеканалдан
Кадимки эле Хабардан
Айтышка байге сайышып
Акындар чыкты чабарман
Кыргыздар бизге душман дейт
Кененсарыны чаап алган
Чала болду кыргызга...

..Жакуттан үйгө баксаң да
Жаман сөз чыгат жамандан
Уу сөздөр чыкты биз жайлуу
Эркегинен да аялдан
Бок сөзүң токтот болду деп

Чыккан жок эчким алардан
Айылына кирип барбасак
Аялын тартып албасак
Достуктуң айтпай акыны
Домбурасын кучактап
Доолу дайнеги каргашат
Жолоочу болуп келгенге
Кымызы даяр кыргыздын
Тоноочу болуп келгенге
Кылычы даяр кыргыздын
Өздөрү келип катылса
Өлтүрөмүн деп бакырса
Ата-баба мазарын
Асманга чаңын сапырса
Кантсин анан Ормон Хан
Көрсөттүң эрдик баатырча
Же эмне Кенен келди деп
Жүгүнмөк беле катынча?
Анчалык кеттик анда мен

Айтайын жооп, ээй, акынча...

..Аблай Хан чыгып казактын
Азабын-муңун ас кылган
Үш жүздүн кошуп баштарын
Ордолуу хандык так кылган
Жанында Букар жырау бар
Жанашага тар бастырган
Кыргызга жортуул жаса деп
Абылай Хандың азгырган
Бузук сөз айтып кыргызды
Букар жырау чаптырган
Кайталап тарых катасын
Караңгы жолду басасың
Бүгүн да казак акындар
Бузуктук кылып жатасың
Шак эле кыргызды душман деп
Шайтандын алба батасын...

..Кыргызды казак жеңе албайт
Салып кой боорум эсиңе
Калмак-жуңгар бир кесте
Каттуу кыргын салды эле
Казак менен кыргыздын
Канына кылыч малды эле
Катык сүт берер эчки жок
Кайың саап казак калды эле
Кыргызыңдан башкаң ошондо
Кыйыш басту тууган кайда эле?
Кайрадан кыргыз биригип
Калмактан өчтүң алды эле
Алиги казак акыны

Душман дейт бизди ал неге?
А балким ошол акында
Калмактын каны бар беле?..

...Ааламда жашайтканч улут
Майда улут жана алып улут
Кучагың жайып достоштук
Жүрөккө жүрөк тартылып
Кыргызды кул деп эч улут
Айтпаган көңул калдырып
Казактар бизди кул дешти
Туугандык жолу бар туруп

Чын тарых болсо эсиңде
Чындыкты айтам секирбе
Кара-кыргыз деп турат
Картаңардын бетинде
Казак деген жазууну
Картадан издеп таппайсың
Музейге кирген кезиңде

Казактан чыккан Шакарим
Ким билбейт анын атагын?
Толуктап келген эмеспи
Топ залкарлардын катарын
Кыргыздан казактар тарадык
Деп жазганын окуп жатамын
Шакаримдин сөзүнө

Бар беле кылаар чатагың?
Баурум демек көз ачып
Баркын бил кыргыз атаңнын
Айтуучу сөзүң аныкта,
Ар ишке бер калыс баа,
Орустар агент жиберген
Орто Азияны алышка
Манасты Чокан жазган деп
Боорум пеилиң тарытпа!
Манас бар үчүн Чокандын

Аты өчпөй калган тарыхта...

..Кыргыздын мындай эрдигин
Кылымдын эли кеп кылган
Кыргыздан чоочуп сен эмес
Кытайлар бекем чеп курган.
Кылымдар бою урабай
Кыргыздан сакта деп курган
Уй түгүндөй кытайлар
Урушка келсе көөп толуп
Казак менен кыргызга
Карышкырдай өч болуп
Санаага салган эки элди
Салык салып жеп коюп
Кыргыз менен казактын
Кыжыры кайнап кек толуп
Кытайдан барып өч алган
Кырааның Манас бек болуп
Азыр да кытайдан коргоп
Казакты кыргыздар жашайт
Чеп болуп...

..Арыстан гана токойдо
Азаттыкты талашат
Ал эми коркок коёндор
Алыптардын бутун жалашат.
Арыстан жүрөк кыргыз деп
Ааламдын эли карашат.
Биз да ушундай болсок деп
Коңшу өлкөлөр самашат."

(конец цитаты)

 

В общем, если суммировать, акын Аалы на полном серьезе речет...

- что "вам казахам нас кыргызов не победить" (и соответствующие упоминания о Кенесары, Абылай-хане, Букар-жырау и Чокане Валиханове)

- что "казахи произошли от кыргызов" (дескать, так еще ваш же Шакарим написал)

- что на картах (исторических) можно найти кара-кыргызов, но казахов не найти, читай казахского народа вообще не существовало до образования Каз.ССР

- против Манаса и кыргызов китайцы аж свою Великую стену построили, и даже "ныне кыргызы защищают/преграждают казахов от китайцев"

- "львы бесстрашны, а зайцы трусливы, лижут ноги львам, так вот мы кыргызы львы, и все соседи хотят быть как мы (но пока не могут)", под соседями опять же понятно, кого акын имеет в виду.

 

Сейчас меня мало интересует чисто акынская сторона дела. Тем более, что казахские акыны после такого интернет-демарша Аалы Туткучева вызвали его в декабре 2012 года на айтыс-поединок в Астану. Аалы тогда встретился с акынами Ринатом (Зайытов) и Айнур (Турсынбаева). Ринат устроил показательную порку Аалы, "ответка" так сказать. Это был не айтыс, а избиение младенца. Встреча с Айнур была организована в связи с тем, что Аалы в своем демарше под "казахскими акынами, назвавшими кыргызов врагами" имел в виду, в первую очередь, именно ее. Но на личном поединке с Айнур кыргызский акын почему-то ничего сказать не захотел или не смог, а только жаловался на Рината, что "он Аалы плакал после айтыса с Ринатом", жаловался на присутствующий зал, что недостаточно аплодирует и вообще мало поддерживает его, и т.д. и т.п. Все это выглядело странно -- по интернету у него куча претензий к Айнур, а на личном поединке ни слова.

Весной сего 2013 года  в Бишкеке на айтысе Аалы встретился с казахским акыном Сериком (Калиев), где опять вернулся к своим обидам к казахскому народу и привел еще пару аргументов:

- что большое может происходить от маленького, и "15 млн казахов произошли от 5 млн кыргызов", также как и "15 млн тенге по курсу равны 5 млн сомам"

- и вообще вы казахи народ "саны бар, сапаты жок" (числом множество, а качеством ничтожество).

 

Первый вопрос, который у меня возник в этой связи: это единичное мнение кыргызского акына, или такие идеи (в т.ч. касающиеся истории) популярны в современном кыргызоязычном обществе?

Ответ на этот вопрос не оставлял выбора.

Есть прекрасный новостной кыргызский сайт АкиПресс, который активно пропагандирует псевдоисториков Турусбека Малдыбай ("Атилла предок кыргызов"),  Табылды Аскерова ("Кыргызы на Волге"), Байас Туралова и многих-многих других. Заметим, этот ресурс один из немногих, который формирует общественное мнение в Кыргызстане. Для интереса, можете глянуть сюда:http://www.akipress.org/comments/news:13604

Есть чрезвычайно популярный в Кыргызстане интернет-форум "Дизель", а в нем кыргызоязычный подраздел "Ак ДОСТОРкон", где тоже часто обсуждаются казахи и их история (точнее, ее отсутствие, по мнению форумчан).

Есть в конце концов  вот такие популярные в Кыргызстане акыны, как Аалы Туткучев. Популярные именно таким ура-патриотическим содержанием.

Вердикт один: мнение Аалы не единично, наоборот разделяемо большинством современного кыргызоязычного общества.

То есть в Кыргызстане на полном серьезе считают, что казахи произошли от кыргызов и что казахов до образования Каз.ССР не было.

Самое интересное в том, что каких-то 200-300 лет назад предки современных кыргызов так не считали. Такие современные "верования" появились именно только в последнее (постсоветское) время, думаю, вследствие крайне тяжелого социально-экономического положения в Кыргызстане и общей деградации образовательной системы этой страны.

Давайте посмотрим, что и как мыслили предки современных кыргызов.

Мы знаем, что ойраты (калмаки, джунгары, кому как нравится) в 1723 устроили сильное нападение на казахов и кыргызов. Казахи хлынули в Мавереннахр, а кыргызы откочевали в "Андижан", т.е. в Ферганскую долину. Но к 1730-м годам положение сильно изменилось против ойратов, а к 1750-м годам ойраты терпели поражения уже на всех фронтах. Известно, что казахи преследовали ойратов до Тарбагатая и Алтая, а к 1757 подошли вплотную в российской Бийской крепости, которая вообще за Алтаем. В промежутке 1756-1760 на север, т.е. Талас, Чу, Иссык-Куль, вернулись из Ферганской долины и кыргызы. Такие документальные свидетельства есть:

"По показанию вышедших в ноябре 1758 года на сибирскую границу мингатов, которые в числе 2700 кибиток проживали в ведении нойона Эркету на Таласе, «назад тому два года, по разорении зенгорской землицы, нападали на них китайские войска, киргиз-кайсаки и буруты [т.е. тяньшанские кыргызы]; многие разбежались и были побиты; мы, собравшись обще с теленгутами и киргизами [т.е. енисейские кыргызы], пошли на прежние свои жилища в Алтай»"(я цитирую: Аристов Н.А. Западный Тянь-Шань. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы: Очерки истории и быта населения западного Тянь-Шаня и исследования по его исторической географии. (С.-Петербург, 1893 год) - Б.: Илим, 2001. - 582 с.)

И вот тут, с уходом ойратов, а с приходом казахов (с запада и севера) и кыргызов (с юга) на бывшие ойратские земли, между казахами и кыргызами начинаются конфликты за земли. Казахский Абылай-хан ходил походами на кыргызов в 1760, 1765, 1770, 1774, 1779 (о чем и упоминул акын Аалы). Эти походы также задокументированы.

По сведениям Левшина, который ссылается на донесение переводчика Гордеева (1760 года, в архиве Оренбургской пограничной комиссии), "в 1760 году киргиз-казаки Средней орды сделали сильное нападение на диких киргизов или бурутов и нанесли им большой урон; потом потревожили они часть новозавоеванных областей Китая и увлекли из оных некоторых жителей в плен. Китайцы потребовали их обрат­но от Аблая, а для подкрепления своего требования выслали войско. Появление оного произвело в Средней орде великий страх. Не только желание китайского правительст­ва было удовлетворено, но и на русскую границу тогда же выдано значительное чис­ло башкиров, татар барабинских и пленных россиян".

Так вот, для предупреждения одного из таких походов кыргызские родовые правители решили отправить (каждый от себя) послов к Абылай-хану. Абылай-хан встретил этих кыргызских послов в Ташкенте, который незадолго до этого завоевал. Среди всех кыргызских послов ему особо понравился 21-летний Түлөберди (посол военачальника рода сарыбагыш Эсенкул-батыра) своей воспитанностью. Вот что сказал молодой Түлөберди казахскому Абылай-хану:

"Таксыр, биздин кыргыз аз элБашынан эмине иш кечиргенин өзүңүз жакшы билесиз, менден. Казак-кыргыз бир тууган эл. Сиз адилдик кылсаңыз, кыргыз көнөт. Кыргыздын көнүшү бар. Айта турганы - эч кимге өзү барып тийбейт, аны өзүңүз да билип жатырсыз. Садырдын [гана] тийгени бар. Ал адамга биздин кыргыз айтаар. Кыргыз ичинде оң-сол дейт. Оң ичинде бугу, саяк, солто, сарыбагыш, багыш дейт. Эсенкул деген баатыр адамыбыз бар жана ар уруктун өз башчылары бар. Мындан улуу сөз ошол Эсенкул баатырдан тарайт. Сол атанган эл да, ал Эсенкулдун сөзүн угат. Ошол киши баш болуп айтар, Садырга. Са дыр көнөөр. Эпке көнбөсө, жообун айтаар кыргыз. Баарыбыздын ханыбыз болдуңуз. Айта турган сөздү айталы?» дейт, Түлөберди. «Ээ, бала. Сөзүңдүн түбү түз көрүнөт, сүйлөй бер балам» дейт, хан Абылай. «Андай болсо, казактан бейбаш болгон адамдар жазасын тартып, кыргыздан бейбаш адамдар жазасын тартып - кыргыз аттанып барган жок, казак аттанып келди. Ошо [үчүн] уруштар болду. Казакта чанчкулу Бердикожо бар, түк тынч жатпайт. Ошону айтам» дейт, Түлөберди Абылай ханга, сөзүн бүтүрө. Абылайга Түлөбердинин сөзү жаккан экен. Абылай; «Куда кааласа, жазда барам. Башчыларыңа салам айткыла. Менин издегеним жакшылык. Казактардын бейбашын өзүм билемин. Түлөберди бала, ошол Эсенкул баатырга айта бар. Садыр тентек мындан ары тынч болсо болду. Башка айтаар сөзүм жок, мен эл талап алып, эл чаап алып, атымды чыгарып, эл бүлдүргү [болгон] хан эмесмин. Менин ыркыма көнсө, калыстык кыламын. Ыркыма көнбөсө, анда көрөөрбүз.» деп, 40 элчини Абылай «кош» деп кайтарган экен элчилерди."

(цитирую по "Алыбектин санжырасы". - Бишкек, 2007).

Вкратце смысл: кыргызы маленький народ, и потому сам ни на кого первый не может нападать. А вы казахи на нас всегда первые нападаете (в смысле, вы большой народ).

Согласитесь, это диссонирует с тем, что поет современный кыргызский акын Аалы.

Именно вследствие многочисленности казахов (и, соответственно, малочисленности кыргызов) Абылай выиграл все-все битвы с кыргызами. Можно привести слова упомянутого кыргызского Эсенкул-батыра после одной из таких казахско-кыргызских битв:

"Эсенкул баатыр айтат: «мурункусу казактан эле. [Азыр] Абылай келгени биздики болду. Анын жазасын тарттык.Эми бир жыгылсак, конуш эмес, өзүбүз кайда кеткенибиздин дайнын таппай калабыз. Чогулуп туруп кармашсак болот эле, мындай болот белек-болбойт белек? Садыр, Момокон аксымдык кылып, ашынып кетти.Менин оюма көнсөңөр, анча-мынча конуштарга карабай, ушул Абылай көнсө, сүйлөшүү керек» дейт, Эсенкул баатыр."

То есть, "еще одна такая битва, и не то что кочевья, самих себя не досчитаемся", даже если все кыргызы соединят свои силы. Эсенкул-батыр реально оценивал силы сторон.

Приведем еще одно задокументированное свидетельство о тогдашних воззрениях кыргызов (опять же из Аристова):

"По «Си-юй-ту-чжи», в 1758 году, когда войска Чжао-хойя, преследуя мятежного казака Сары, приблизились к землям восточных бурутов [т.е. тяньшанских кыргызов], то старшина рода саяк Туркебай заявил желание принять китайское подданство. К нему были посланы два ки­тайских офицера, которые нашли его на ур. Джумкан (должно быть р. Джумгал). Уз­нав от Ошебора, сына Майтока, главы рода, кочевавшего на Таласе, о намерении и его рода подчиниться, оба офицера отправились на Талас. Прибыв туда после шести­дневного пути, они приняли покорность этого рода, «так что все роды восточных бурутов оказались покоренными». Мамук-кули, глава всех восточных бурутов, имел более 90 лет от роду и был чрезвычайно толст. Он обыкновенно сидел со скрещенны­ми ногами и живот его касался земли. Он послал в армию Чжао-хойя трех старшин Чиликдзи, Туркибая и Ниша (Nicha) со ста быками и баранами в подарок... Когда эти три старшины прибыли в лагерь Чжао-хойя, он пригласил их на пир и велел показать им лагерь и военные упражнения. Три старшины были удивлены виденным и держа­ли такие речи:«Мы слыхали о великолепных луках и стрелах ваших солдат, но не знали о таком искусстве стрелков, что стрелы их всегда попадают в цель и пробивают несколько лат, положенных одни на другие, и могут зараз пустить направо и налево пять стрел; дивимся также искусству ваших всадников, которые, соскочив с лошади, одним прыжком заскакивают на нее и скачут стоя... Дзунгары, которые угнетали нас, побиты и уничтожены; казаки, которые кичатся своею силою и могуществом, поко­рились при первом известии о приближении ваших войск: как можем мы, совсем ма­лое племя, не спешить покориться?»"

То есть три кыргызских родовых правителя говорят китайскому генералу, что если уж казахи вам покорились, то что говорить о нас, "совсем малое племя", кыргызах.

Это тоже диссонирует с тем, что проповедует современный кыргызский акын Аалы.

При этом надо признать, что у казахов исторически и культурно всегда было сознание "большого, многочисленного народа". Недаром известная казахская присказка глаголет: "Қалың елім Қазағым". В 19 веке среди правителей Младшего жуза казахов в связи с притеснениями русских возникали идеи о перекочевке на Кубань и Северный Кавказ для соединения с ногаями, которые аргументировались тем, что "мы-де многочисленны, и для нас это не составит труда". И, естественно, как многочисленный народ, у казахов было действительно пренебрежительное отношение к соседним малочисленным народам, будь то алтайцы, каракалпаки или кыргызы (будем объективны). Это никак не красит казахов, но это так. Вот что в связи с этим задокументировали русские источники:

"§ 39. Дикие, черные или закаменные киргисцы, названные в Сибирской истории [Фишера] бурутами, есть народ древних киргисцов, а не кайсаков, о которых кайсаки баснословят, что они, дикие, родились от мачехи, и потому народ злой, а кайсаки - от родной матери. И всякой кайсак, имени сего "киргис" не терпит, и почитает презрительным." (цитирую по И.Г.Андреев (1790 год). ОПИСАНИЕ СРЕДНЕЙ ОРДЫ КИРГИЗ-КАЙСАКОВ.)

Сознание своей многочисленности у казахов базировалось не на пустом месте. Согласно переписи населения Российской империи 1897 года оказалось 4084 тыс.душ обоего пола Казахов, 3738 тыс. душ о.п. Татар, 1321 тыс. душ о.п. Башкир, 969 тыс. душ о.п. Сартов, 727 тыс. душ о.п. Узбеков, 202 тыс. душ о.п. Кара-киргизов (т.е. кыргызов). [***данные не включают жителей Бухарского эмирата и Хивинского ханства.] Для сравнения: 4,1 млн. казахов, по этой же переписи столько же (4,1 млн. душ о.п.) оказалось грузин, азербайджанцев и армян ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ!

В отношении кыргызов же указанные цифры можно скорректировать по Аристову, который приводит такие данные на конец 1880-х гг.: "кара-киргизов всего 75500 кибиток и 311500 душ обоего пола", из них в Ферганской области 110 тыс., в Ходжентском уезде Самаркандской области 10 тыс., в бухарских владениях 10 тыс., в китайских владениях 10 тыс.

Все эти цитаты я привел с одной целью.

В современном кыргызоязычном обществе активно пропагандируются псевдоисторические мифы о якобы древних кыргызах, от которых произошли казахи и другие тюркские народы. Ссылаются при этом, в том числе, и на казахского акына Шакарима Кудайберди-улы, точнее его труд "Родословная тюрок, киргизов, казахов и ханских династий". На самом деле, Шакарим писал о "Найманах, Кыпчаках, Аргынах, Кыргызах, от которых мы все казахи произошли", т.е. для него кыргызы были одним из многих племен, таких как аргын, кыпчак и т.п. И многие эти племена и во времена Шакарима, и ныне действительно в составе казахского народа. Также надо иметь в виду, что Шакарим активно занимался самообразованием, выучил русский язык, и его естественно удивило то, что официальное российское чиновничество в отношении казахов использовало термин "киргиз-кайсаки" (хотя казахи себя называли всегда "казак"). Шакарим не знал, что в допетровские  времена русское чиновничество в отношении казахского ханства употреблял термин"Казачья орда", а иногда в отношении казахов - термин "татары Казачьей орды". Есть карта Антони Дженкинсона 1572 года, где казахи четко указаны. Есть знаменитый "Чертеж Казачьи орды" Ремезова. Есть и другие карты 16-17 вв., где указана Казачья орда. Есть Есиповская, Ремезовская и многие другие летописи о Казачьей орде.

Русские в те времена в отношении всех степных народов употребляли термин "татары". Например, те же ногаи хоть и назывались по-русски "нагаи", но стоило им перекочевать на Кубань, вдруг стали для русских "кубанскими татарами". А мы знаем еще сибирских татар, козанских татар, крымских татар, мещерских татар и т.д. и т.п. Хотя на самом деле, Татар есть название далекого дочингисхановского монголоязычного племени, граничащего с Китаем. Но кому сейчас это интересно. Китайцы всех степняков тоже называли презрительно "да-да" (татары-варвары), и оттуда это название пошло по всему пищущему и читающему свету. И, кроме названия, средневековое монголоязычное племя Татар не имеет никакого отношения к современному Татарстану или современному татарскому народу. Точно также древние хягасы (кыргызы) из китайских источников, кроме названия, не имеют никакого отношения к современному Кыргызстану и современному кыргызскому народу.

Хотя одно сходство у них есть. И древние енисейские хягасы, и современные кыргызы были малочисленным народом. Поэтому, когда в 840 хягасы разрушили столицу степного и сильного тюркского Уйгурского каганата (на территории современной Монголии), однако именно в эти годы очень ослабленного мором, джутом, массовым падежом скота, ужасными морозами и болезнями среди степного населения (о чем четко свидетельствуют китайские источники), и когда потом в течение 30-40 лет территория современной Монголии опустела вследствие всех этих катаклизмов, и хягасы в этих условиях пытались восстановить с Китаем те торговые связи с Уйгурском каганатом, которые были раньше (Китай за прошлые услуги ежегодно "дарил" Уйгурскому каганату 20 кусков шелка, т.е. платил скрытую дань), но тщетно, так как "хягасы не могли полностью покорить хойху", т.е. хягасы не смогли полностью контролировать Шелковый путь, так как хойху (степные уйгуры) перекочевали на нынешнюю южную территорию Синьцзяна, на самом Шелковом пути, - вот это временное бесполезное 30-40-летнее пребывание малочисленных хягасов на опустевшей территории бывшего Уйгурского каганата (современной Монголии) Бартольд иронически назвал "Кыргызским великодержавием". Все дело в том, что современное кыргызоязычное общество воспринимает этот термин на полном серьезе. Хотя известно, что к концу 9-го века монголоязычные кидане с востока (которые ранее подчинялись хойху, т.е. степным уйгурам) совершили поход на территорию современной Монголии, но никаких хягасов там уже не встретили. Хягасы вернулись на Енисей, хотя и утвердились на пару веков еще и на Туве, откуда их потом в 12 веке выгонят древние (дочингисхановские) найманы. Кидане отправят приглашение уйгурам заново заселить территорию современной Монголии, но те откажутся.

Современное кыргызское общество почему-то упорно не может поверить, что к древним хягасам они не имеют никакого отношения. Между тем все кыргызские эпосы (как и казахские) явно имеют кыпчакское происхождение. В эпосе "Манас" нет и намека на Енисей, Барсбек-кагана (из династии тюркских каганов, который был мятежным правителем у древних хягасов, часто выступавшем против центрального Тюркского каганата). Есть только упоминание Алтая, что совершенно справедливо, так как современные кыргызы перекочевали на Тянь-Шань именно из Алтая не ранее 15 века. То есть на Алтае местное древнекыпчакское население смешалось с остатками енисейских кыргызов, бежавших на Алтай из Тувы под натиском древних найманов.

Как известно, современная территория Кыргызстана и казахское Жетiсу (Семиречье) в средние века была территорией т.н. Моголистана. Знаменитый эмир Тимур, который умер в 1405, совершил 9 походов против Моголистана, которым правил знаменитый дулатский эмир Камар-ад-дин. Известно, что Тимур оставлял свои крепости на Иссык-Куле, на реке Аспара и в некоторых других местностях Моголистана. Во время всех этих походов Тимура кыргызов на Тянь-Шане не было.

А кто жили в это время на территории Моголистана? Кое-какие сведения имеются.

"Кочевники восточной части Джагатаева улуса постепенно вошли в состав Ка­зачьей орды, племена же и роды, к которым они принадлежали, суть почти те же са­мые, какие занимали западный Тяньшань и северные его подножия во времена ту­киюесцев и даже ранее, и вместе с тем те самые, которые и ныне составляют кочевое население тех же земель. При отсутствии прямых и точных исторических свиде­тельств, вступление почти всех моголистанских кочевников в состав Казачьей орды именно и доказывается тем фактом, что в составе восточной части нынешнего ка­зачьего народа находятся все тюркские кочевые роды, которые занимали восточную часть Джагатаева улуса, за исключением кыргызов. И для определения этнографиче­ского состава кочевого населения Моголистана прямых исторических известий нет. Однако, историки Тимура, а затем «Тарихи-Рашиди» дают достаточные указания для решения вопроса, по крайней мере, в общих чертах. Эти указания заключаются в из­вестиях Шереф-эддина о родах, которым принадлежали князья или старейшины и родоначальники джетов во время столкновений с ними Тимура. Так мы узнаем, что, предприняв в 1360 году покорение Мавераннагра и остановившись сам в окрестно­стях Ташкента, Туглук-Тимур-хан отправил за Сыр-дарью военачальников своих Улуг-Тук-Тимура, князя орды караит, Хаджи-бея, князя орды аркенут, и Бикиджека, князя орды кангули1. Во время второго похода того же Туглук-Тимура упоминается, как один из влиятельнейших эмиров, Мир-Хамид, князь курлукут2, который в 1366 Году был начальником левого крыла армии Илияс-ходжи, нанесшей Тимуру и Гуссеину сильное поражение около Ташкента3. У Шереф-эддина же, Камр-эддин, овла­девший ханской властью, и Шамс-эддин, его брат (по «Тарихи-Рашиди») именуются князьями орды или рода дуглат, а из «Тарихи-Рашиди» знаем, что глава того же рода дуглат Тулек был улус-бегом (первым министром) и правителем Кашгарии при Исень-буге (720 - 730 гг.), а по смерти его то же положение занял брат его Булатчи и его потомки. По «Тарихи-Рашиди» же во главе родов, принявших сторону Юнус-хана по возвращении его из заточения в Хорасане, упоминается эмир Керим-берды, рода Дуглат. Может быть, когда будет издан полный текст и перевод «Тарихи-Рашиди»4, окажутся в составе джагатайских кочевников и еще некоторые роды и их подразделе­ния, но уже и приведенными именами исчерпываются главные роды, составлявшие с VI века, по приведенным в настоящем труде данным, кочевое население северных склонов Тяньшаня и его ветвей и продолжающих и в настоящее время занимать поч­ти те же местности:отбросив монгольские окончания множественного числа и выго­варивая имена вышеназванных родов согласно тюркскому произношению, сущест­вующему ныне, получим роды кирей, аргын, канглы, карлык, дулат." (извиняюсь за длинную цитату из того же Аристова).

Это мнение поддерживает и Бартольд, говоря, что первое упоминание о кыргызах на Тянь-Шане датируется 1504 годом.  А то, что ранее кыргызы были на Алтае, есть много косвенных свидетельств. Хан Ак-Орды (читай Казахского ханства) Мубаррак-ходжа в 1338 решил стать независимым от Узбека, хана Золотой Орды. Однако его мятеж был подавлен Тыныбеком, сыном Узбек-хана, и Мубаррак-ходжа был вынужден бежать на Алтай, "к кыргызам", где он и умер в 1344. Позже во время похода эмира Тимура на Ак-Орду в 1391, многие ак-ординские племена тоже перекочевали подальше на Алтай, к кыргызам, и потому впоследствии  ак-ордынские ханы в память о помощи кыргызов долгие годы не делали походов на Алтай.

Раз в 14 веке кыргызы были на Алтае, а в начале 16 века оказались уже на Тянь-Шане, это значит только одно -- что в 15 веке кыргызы перекочевали на Тянь-Шань. И связано это было с усилением ойратов. Ойраты весь 15 век делали походы как на Моголистан, так и на Ак-Орду (в 1428-1468 ею правил шейбанид Абу л-Хайр-хан). И вышеуказанные степные (казахские племена) аргыны, карлыкы, канглы, керей и дулаты приняли новоприбывших кыргызов, как союзников против ойратов. И этот союз стал очень плодотворным и даже спасительным для тянь-шаньских кыргызов. Но некоторая часть народа осталась на Алтае, и это современные алтайцы. Они покорились ойратам, участвуя в их походах против казахов и кыргызов. Алтайцы и поныне малочисленны. Ойратам также покорялись енисейские кыргызы, которые тоже участвовали в походах ойратов против казахов и тянь-шаньских кыргызов. Енисейские кыргызы по поручению ойратов нападали на русские крепости в Сибири, и после того, как Москва приказала сибирским властям"смирить киргизов войною" и начались кровавые рейды русских на кочевья енисейских кыргызов, ойратам пришлось спасать своих подданных путем их массовой переброски в бассейн реки Чу (в 1703-1706 гг.). Впоследствии, под впечатлением этой ойратской депортации енисейских кыргызов из Сибири на юг, русские начиная с 1730-х годов начнут путать казахов с кыргызами, называя казахов "киргиз-казаками". Эта путаница окажется очень удобной для канцелярского языка чиновничьей Российской империи, так как позволяло не путать казахов с русскими казаками. Хотя российские ученые ясно осознавали, что казахи это "казаки", а кыргызы это "кыргызы". Достаточно почитать исторические труды востоковедов Миллера, Фишера, Левшина, Аристова, Радлова и многих других.

Вышеуказанные многие цитаты ясно показывают, что перекочевавшие кыргызы действительно были малочисленны, особенно в сравнении с населением Ак-Орды (Казахского ханства), особенно когда впоследствии Ак-Орда прирастет племенами распадшей Ногайской орды (т.е. Младшего жуза казахов) и распадшего Моголистана (т.е. Старшего жуза казахов). Не приходится сомневаться, что современный кыргызский язык (как и казахский язык) в основе своей кипчакский язык, тогда как современные алтайский или хакасский языки довольно-таки отличаются от него. И эпос "Манас" тоже в основе своей кыпчакский эпос, в котором говорится про "каракитаев" (т.е. киданей, а не современных или древних китайцев), про взятие их города Бешбалыка (возможно, пять городов). И потому совершенно справедлива казахско-кыргызская поговорка про "казак-кыргыз бiр туган" = казахи и кыргызы братья-близнецы.

Получается, что в недавнем прошлом, 200-300 лет назад, у предков современных кыргызов были более адекватные реальности понятия и верования о себе и соседних народах, нежели у современного кыргызоязычного общества, глаголящего устами псевдоисториков и таких акынов, как Аалы Туткучев.

 

P.S. Извиняюсь за сумбурное изложение. Я не историк, не филолог, а среднестатистический казахстанец со среднестатистическим багажом знания истории. Поэтому хотелось бы услышать мнения людей, компетентных в поднимаемых вопросах.

 

Оцените пост

100

Комментарии

6
В первый раз вижу на русском языке так подробно и качественно сделанный анализ про содержание современного айтыса у казахов и кыргызов. Молодец!
4
Спасибо на добром слове!

Очень надеюсь, что мой пост не примут за разжигание и все такое. Хотелось быть предельно объективным.
1
Прочитал, очень интересно. Тем не менее, история Великой Тартарии и Свободной Тартарии все еще в тумане ((( Вообще мне интересно, почему никто не исследует Эти Империи, которые дали пинок Александру Великому и которые высоко уважались Персидской империей?
2
Не стоит на него обращать внимание. Мало ли кому моча в голову дала.
"Когда собака лает, ты ведь не становишься на четвереньки"
2
"Я не историк, не филолог, а среднестатистический казахстанец со среднестатистическим багажом знания истории".

По-моему, прекрасный дебют.

Благодарю за отличную статью.
Показать комментарии