С++

Данияр Мырзаканов 2013 M06 25
344
1
0
0

#include <iostream> #include <conio.h> using namespace std;   void vvodMassiveA(int a[],int n){   cout<<"Vvedite massive a["<<n<<"]"<<endl;   for (int...

#include <iostream>

#include <conio.h>

using namespace std;

 

void vvodMassiveA(int a[],int n){

 

cout<<"Vvedite massive a["<<n<<"]"<<endl;

 

for (int i=0;i<n;i++){

cout<<"a["<<i<<"]"<<"->";

cin>>a[i];

}

}

 

void vvodMassiveB(int b[],int m){

 

cout<<"\n\nVvedite massive b["<<m<<"]"<<endl;

 

for (int i=0;i<m;i++){

cout<<"b["<<i<<"]"<<"->";

cin>>b[i];

}

}

 

void show_MassiveA(int a[],int n){

 

cout<<"\nMassive a["<<n<<"] "<<endl;

 

for (int i=0;i<n;i++){

cout<<"a["<<i<<"]"<<"="<<a[i]<<" ";

}

}

 

void show_MassiveB(int b[],int m){

 

cout<<"\nMassive b["<<m<<"] "<<endl;

 

for (int i=0;i<m;i++){

cout<<"b["<<i<<"]"<<"="<<b[i]<<" ";

}

}

 

void findmax_MassiveA(int a[],int n){

 

int k1=0;

int max;

int p;

max=a[0];

for (int i=1;i<n;i++)

{

if (a[i]>=max)

{

max=a[i];

k1=i;

}

 

}

p=a[k1+1];

cout<<endl<<"Massivtegi en ulken san = "<<max<<endl;

cout<<"Massivtegi en ulken sannin keingi san = "<<a[k1+1]<<endl;

 

for (int i=0;i<n;i++)

a[i]=a[i]*p;

 

}

 

void findmax_MassiveB(int b[],int m){

 

int k1=0;

int max;

int p;

max=b[0];

for (int i=1;i<m;i++)

{

if (b[i]>=max)

{

max=b[i];

k1=i;

}

 

}

p=b[k1+1];

cout<<endl<<"Massivtegi en ulken san = "<<max<<endl;

cout<<"Massivtegi en ulken sannin keingi san = "<<b[k1+1]<<endl;

 

for (int i=0;i<m;i++)

b[i]=b[i]*p;

 

}

int main(){

 

int a[1000];

int b[1000];

   

int n,m;

cout<<"Vvedite n->";

cin>>n;

cout<<"Vvedite m->";

cin>>m;

// à ìàññèâèìåí æóìûñ èñòåó

vvodMassiveA(a,n);  // áèðèíøè ìàí à ìàññèâû åêèíøè ìàí ìàññèâ îëøåìè

show_MassiveA(a,n); // áèðèíøè ìàí à ìàññèâû åêèíøè ìàí ìàññèâ îëøåìè

findmax_MassiveA(a,n);// áèðèíøè ìàí à ìàññèâû åêèíøè ìàí ìàññèâ îëøåìè

cout<<"\nOndelgen massive a["<<n<<"] "<<endl;

show_MassiveA(a,n); // áèðèíøè ìàí à ìàññèâû åêèíøè ìàí ìàññèâ îëøåìè

 

// b ìàññèâèìåí æóìûñ èñòåó

vvodMassiveB(b,m);  // áèðèíøè ìàí b ìàññèâû åêèíøè ìàí ìàññèâ îëøåìè

show_MassiveB(b,m); // áèðèíøè ìàí b ìàññèâû åêèíøè ìàí ìàññèâ îëøåìè

findmax_MassiveB(b,m);// áèðèíøè ìàí b ìàññèâû åêèíøè ìàí ìàññèâ îëøåìè

cout<<"\nOndelgen massive b["<<m<<"] "<<endl;

show_MassiveB(b,m); // áèðèíøè ìàí b ìàññèâû åêèíøè ìàí ìàññèâ îëøåìè

 

cout<<endl;

getch();

return 0;

}

 

Оцените пост

0

Комментарии

0
Есептин не туралы екенин айтындар.
Показать комментарии
Дальше