место в рейтинге
 • 965419
 • 1002
 • 38
Нравится блог?
Подписывайтесь!

Материалы Международной Интернет-конференции "Алтын Урпак" (Кокшетау, 15-17 феврвля 2012)тау)

   

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

«Көкше» Академиясы

Республикалық «Атамекен» балалар мен жастар қоғамдық бірлестігі

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Академия «Көкше»

Республиканское детско-молодежное общественное объединение «Атамекен»

The Ministry of Education and science Rebublic of Kazakhstan

Kokshe Academy

The Republican children-youth public association "Atameken"

 

«Алтын Ұрпақ – қоғамдық интеллектуалдық элита фундаменті» атты Халықаралық ғылыми-практикалық Интернет-конференциясының

МАТЕРИАЛДАРЫ

МАТЕРИАЛЫ

Международной научно-практической Интернет-конференции «Алтын Ұрпақ – фундамент интеллектуальной элиты общества»

MATERIALS

The international scientifically-practical Internet conference «Altyn Urpaq – the base of intellectual elite of a society»

Көкшетау қаласы 15-17 ақпан 2012 жыл

Kokshetau city, February  of 15-17 2012 year

   

ББК  74.58.88

О 23 (І)

 

«Алтын Ұрпақ –қоғамдық интеллектуалдық элита фундаменті» атты Халықаралық ғылыми-практикалық Интернет-конференциясыныңконференциясының материалдары бойынша ғылыми мақалалар жинағы. Қазақстан, Көкшетау  15-17 ақпан  2012 жыл. - 268 бет.

Материалы Международной научно-практической Интернет-конференции «Алтын Ұрпақ – фундамент интеллектуальной элиты общества», Казахстан,  Кокшетау,  15-17 февраля, 2012 г.- 268 стр.

Materials the international scientifically - practical Internet Internet-conference  «Altyn Urpaq – the base of intellectual elite of a society», Kazakhstan, Кokshetau, February  of 15-17 2012 year, page 268.

   

Алқа мүшелері * Состав редколлегии *The membevs of  establishevs

Жарықбаев Қ.Б., Әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің профессоры, п.ғ.д және пс.ғ.д., академик

Қасым Ж.Ж.., «Көкше» академиясының ректоры, профессор

Әмірғазин Қ.Ж..,Ресей Федерациясы, Омбы көркемсурет-өндірістік колледжінің директоры, п.ғ. д., профессор

Қалиев С.Қ., п.ғ.д., профессор, Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясының академигі

Бөлеев Қ.Б., п.ғ.д.,профессор, Тараз мемлекеттік педагогика институтының кафедра меңгерушісі

Фришман И.И., Ресей Федерациясы (Мәскеу) Халықаралық «СПО-ФДО» балалар ұйымдары  Одағы Төрағасының орынбасары, п.ғ.д.,профессор

Тұрғынбеков С.Т., Қазақстанның халық ақыны

Кертаева Ғ.М , п.ғ.д.,профессор,С.Торайғыров атындағы  Павлодар мемлекеттік университетінің құрметті кафедра меңгерушісі

Зайберт В.Ф.,  тарих ғылымдарының докторы, профессор

Дүйсембінова Р.Қ.,п.ғ.д.,профессор, Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің кафедра меңгерушісі

Рысбаева А.Қ., п.ғ.д., Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің профессоры

Конурбаев Т.А.,  Кыргыз Республикасы, И.Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университетінің  проректоры , псих.ғ.к., профессор

Құмархан Қ., Қытай Халық Республикасы, ШҰАР, Іле педагогика институтының кеңсе меңгерушісі

Көкебаева Ә.Х.,псих.ғ.д., «Көкше» Академиясының профессоры

Қисымова Ә.Қ., п.ғ.к.,профессор, Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық университеттің оқытушы, биология пәнінің авторы

Құрсабаев М.Қ.,   «Көкше» академиясының профессоры, редактор

ISBN  9965-9200-3-6(І)

0303000000

О ------------------------------

00 (05) – 03 (!)

   

«Көкше» Академиясы баспа орталығы, 2012

   

Құрметті әріптестер!

Ұлы Дала төсіндегі киелі һәм қасиетті ата-бабаларымыз армандаған ХХІ ғасыр шын мәнісінде жаңа қоғамның келбетін қалыптастырған ғылыми-техникалық ақпараттық кеңістік дәуренінің үстемдігін паш етуде. «Ұстаз бен кітапты ғаламат күш иесі де ауыстыра алмайды» деген дала данышпандығын есте ұстай отыра, кей жағдайда біздер ғаламдық ғылыми-танымдық  ақпарат орталығына айналып бара жатқан Интернет ресурстарға тәуелді болып келе жатқанымыз жаңсақ емес.

Осы уақытқа дейін адамзат перзенті ашқан ұлы оқиғалар мен ғылыми жаңалықтар қарапайым компакт-диск ішіне сыйып кетеді деп ешкім ойламаған болар. Бүгінгі жас зерттеушілер жаңа идеялар мен тұспалды тұжырымдарды һәм әлемде болып жатқан  сансыз мол ақпараттарды қас-қағым уақытта ой електерінен өткізіп, болашақ бағдарына сәйкестендіре отырып ұтымды шешім қабылдап, бүгінгі жаңа замандағы қоғамдық пікірдің қалыптасуына ұйытқы болуда.

Бүгінде адамдар арасындағы қарым-қатынас және ұшқыр ой-әфсанналарды жеткізу мен дәйектендіру үрдісі түбірімен өзгеруде. Білім мен тәлім-тәрбие барысы жаңаша жүйелілік тұрғысынан зерделеуді қажет етіп отыр. Білімге қызығу және оны одан ары дамытудағы игіліктендіру жағдайы ғаламдық интеграциялану деңгейіне көтерілуде. Білімпаздар мен зерттеушілер еркін тәлім-тәрбие арнасының жаңаша технологияларын ұсынуда. Елімізде «E-learning» бағдарламасы іске қосылды. Ғылыми-техникалық ақпараттар таным жүйесінің жаңа фундаментін қалыптастырып, күн санап өзінің географиялық кеңістігін кеңейтуге бет алды. Болашақ қоғамның қарқынды дамуы, әділдік пен еркін білім алудың түбегейлі һәм өркениетті жолын меңзеген «Thomson Reuters»,  «Web of knowledge», «Elsiever», ‘’’Quacquarelli Symonds’, ‘’’Webometrics Ranking of World Universities’, ‘’’CANGA’, ‘’’TEMPUS-Erasmus Mundus’’, ‘’’Springer’’, «IREG», ‘’’Institute for scientific information USA ’‘’Times Higher Education’’, ‘’’US News&World Report’’ атты әлемдік ғылыми-техникалық ақпараттар орталықтары өздерінің мәнді һәм мазмұнды ұсыныстары мен баламалық жобаларын жалпыға тәркі етуде.

Заманауи талапқа сай білім алудың негізгі критерийлеріне сапалы білім берудің академиялық бағалануы мен вебометриялық көрсеткіштерін сараптау, дарынды оқушылар мен студенттерді барынша шоғырландыру, біліми интеграциялану үрдісінің транспаренттік сипат алуы, білім концорциумдары мен кластерлерін ашу, ғылыми маңызы жоғары импакт-факторлы мақалалар жазу, 12 жылдық білім беру мектебі мен мамандар дайындаудың виртуалдық-дистанциялық оқыту орталығын ашу, білім беруді әлемдік сападағы деңгейіне ұмтылу, ғаламдық ақпарат көздеріне кең жол ашу болып табылады.

Жас ұрпақ қажеттілігінен туындаған ғылыми жобалар «Erasmus Mundus», «IREX», «École Normale Supérieure de Cachan», «Global Ugrad», «TEMPUS-IV» сынды әлемдік масштабтағы орталықтар тарапынан зерделеніп һәм бағаланып, өз ретінде «Қазақстан Республикасында білімді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» құжатының іске асып, Болон процесі қағидаларынан туындаған 12 жылдық орта білім беру жүйесінің халық игілігіне айналуына батыл қадамдар жасауға мұрындық болуда.

 

Уважаемые коллеги!

Начало ХХІ века действительно доказал необратимость и тотальное првосходства информационных научно-технических достижении современного общества. Люди мира знают древную восточную мудрость «Книгу и учителя никакая могучая сила не заменить».

Несмотря на это человечество с каждым днем все сильнее привязывается как магнит к Интернет-источникам и иным центрам научно-технической информации. Все великие открытия и научные достижения всего человечества сегодня перемещаются в один компакт-диск. Они  легко копируются и свободно интерпретируются и обрабатывается и оцениваются представителями юного поколения, которые определяют позицию современного общественного мнения.

С удивительной скоростью меняются формат общения и передача мысли. Современное образование требует новового системного подхода. Интеграция образования переходит на новый качественный и мобильный уровень. Активно внедряются новые образовательные технологии. Широко распространется электронное обучение «E-learning». Обмен научных и технических информации закладывают новый фундамент расширяя свое географического пространство.  Всемирные центры научно-технической информации предлагают новые возможности академической мобильности современных исследователей и профессионалов на базе «Thomson Reuters»,  «Web of knowledge», «Elsiever», ‘’’Quacquarelli Symonds’, ‘’’Webometrics Ranking of World Universities’, ‘’’CANGA’, ‘’’TEMPUS-Erasmus Mundus’, ‘’’Springler’, «IREG», ‘’’Institute for scientific information USA ’‘’’Times Higher Education’, ‘’’US News&World Report’.

К основным  критериям относятся объективное академическое ранжирование и вебометрические показатели качества знаний, активная концентрация одаренных школьников и студентов, транспарентность интеграции образования, создание образовательных концорциумов и кластеров, публикация научных материалов с импакт-фактором, приблеижение образования к стандартам мирового класса, инфраструктура образовательных услуг, международное ориентированность качество преподавания, активная публикация и цитирования исследовательских проектов, использование библиометрических данных, источники мировой интеллектуальной информации, применение Берлинского приципа ранжирования, квалификационное требовние преподавателей, исследовательский потенциал, доступ к глобальным информационным источникам и международное сотрудничество и глобальная интеграция, единое образовательное пространства в аспекте Болонского процесса, конкурентоспособность и дистанционные образовательные технологии

Конкурсы научных проектов среди школьников и студентов на современном этапе представлен в формате «Erasmus Mundus», «IREX», «École Normale Supérieure de Cachan», «Global Ugrad», «TEMPUS-IV». Это позволяет объединении научно-творческих усилии школьников и студентов для реализации авторских и других проектов.

Современное состояние Казахстана находится на подготовительном этапе. Одним из главных стратегических задач является реализации «Государственной программы развития образования в Республике Казахстан 2011-2020 годы» где отмечается переход на 12 летней системы среднего образования истекающие из приципов Болонского процесса.

 

Dear colleagues!

 

Beginning ХХІ of a century has really proved irreversibility and total information scientific and technical achievement of a modern society. People of the world know ancient east wisdom «the Book and the teacher any mighty force not to replace».

Despite this mankind every day all becomes attached as a magnet to Internet sources and other centers of the scientific and technical information more strongly. All great opening and scientific achievements of all mankind move today to one compact disc. They are easily copied and freely interpreted and processed and estimated by representatives of young generation, which define a position of modern public opinion.

With surprising speed the format of dialogue and thought transfer change. Modern formation demands новового the system approach. Formation integration passes to new qualitative and mobile level. New educational technologies actively take root. Widely extend electronic training «E-learning». An exchange scientific and technical information put the new base expanding the geographical space. The world centers of the scientific and technical information offer new possibilities of the academic mobility of modern researchers and professionals on base «Thomson Reuters","Web of knowledge», «Elsiever», ‘ "Quacquarelli Symonds’",‘ Webometrics Ranking of World Universities’, ‘ "CANGA ’, ‘" TEMPUS-Erasmus Mundus’ ",‘ Springler ’,«IREG», ‘" Institute for scientific information USA ’ "‘ Times Higher Education ’, ‘" US News&World Report ’.

To the basic criteria, транспарентность formation integration, creation educational концорциумов and кластеров, the publication scientific materials with the impakt-factor,  formations indicators of quality of knowledge, active concentration of gifted schoolboys and students concern standards of a world class, an infrastructure of educational services, international orientation quality of teaching, the active publication and citing of research projects, use biblometrics the data, sources of the world intellectual information, application Berlin principal rangings, qualifying requirement teachers, research potential, access to global information sources both the international cooperation and global integration, uniform educational spaces in aspect of Bolonga process, competitiveness and remote educational technologies objective academic ranging and vebometrical.

Competitions of scientific projects among schoolboys and students at the present stage it is presented in a format «Erasmus Mundus», «IREX», «École Normale Supérieure de Cachan», «Global Ugrad», «TEMPUS-IV». It allows association scientifically-creative effort of schoolboys and students for realization of author's and other projects.

The current state of Kazakhstan is at a preparatory stage. One of the main strategic problems is realizations «the Government program of a development of education in Republic Kazakhstan 2011-2020» where transition to 12 summer systems of secondary education expiring of principal Bolonga process is marked.

   

Жауапты редактор: Құрсабаев М.Қ., п.ғ.к., «Көкше» Академиясының профессоры,

Халықаралық «Атамекен» ұлттық тәрбие бағдарламасының авторы

       

МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENT

Құрсабаев М.Қ. Құрметті әріптестер. Дорогие коллегги. Dear colleagues. «Көкше» Академиясының

профессоры, Халықаралық «Атамекен» ұлттық тәрбие бағдарламасының авторы .....................................   4

Мәулетұлы Ардаби. Күйші Тергеусіз Бәлекейұлы мұралары, Астана қаласы Қазақ ұлттық өнер

университеті фольклорлық лабороториясы ғылыми қызметкері ......................................................................  6

Kursabaev M.K Questions of creation of the Kazakh scouting in government "Alash-horde" documents in Kazakhstan (1914-1921) the professor of Academy “Kokshe”  the Chairman of children's

organization "Аtameken" ........................................................................................................................................   8

Леонтьева А.Ю Адамизм в художественной системе акмеизма., Петропавловск,

СКГУ им.М.Козыбаевва ......................................................................................................................................   10

Джилкишиева М.С Методологические подходы к формированию гражданственности и патриотизма

студенческой молодежи,к.п.н., доцент, Тар ГПИ, г. Тараз, maira-taraz@mail.ru ..........................................    14

Айдарова Гульмира Шагдарбековна, магистрант, Аскарова Жанымша – п.ғ.к., профессор. Киім

мәдениеті һәм ұлттық тәрбие сабақтастығы, Алматы қаласы, ҚазМемҚызПУ,

E-mail: gumi_1111@mail.ru, 87014496242 .........................................................................................................   16

Садирова Ж Жұмабек Тәшенов – қоғам және мемлекет қайраткері,

Астанаereke_0283@mail.ru ................................................................................................................................   20

Құтыбаева Әтіркүл. Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық потенциалын дамыту,

Қызылорда облысы, Жаңақорған қонысы №54 мектептің бастауыш сынып мұғалімі ..................................   22

Қалдарбекова  Назипа  Әмитбекқызы. Оқушылар  білімін  тексеру  және  бағалау  үрдісі,

№167 орта мектепің бастауыш  сынып  мұғалімі, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы,

Жаңарық ауылы ...................................................................................................................................................  26

Қалымбетова Айсара. Бастауыш білім жүйесіндегі гуманистік және дәстүрлі парадигмалар, №51

М.Қаратаев атындағы мектептің мұғалімі, Қызылорда облысы, Жаңақорған қонысы ...................................  27

Қуатбекова Ляззат.Шетел тілі сабағында ойын технологиясын қолдану. №54 мектептің шетел тілі

пәні мұғалімі, Қызылорда облысы, Жаңақороған ауданы, Бесарық ауылы ....................................................  30

Ермекова Айнұр Қазақ қалай орыстандырылды? Агрономия факультетінің студенті, С.Сейфуллин

атындағы ҚАТУ .....................................................................................................................................................  32

Хрипункова А.П., Единая направленность молодого поколения –основа успешности страны

Петропавловск nast-ya89@mail.ru ....................................................................................................................... 34

Мырзахметова Айдана, ;№35 Иса Тоқтыбаев атындағы мектеп-лицейдің 9 сынып оқушысы ,

Шадиева Фатима ағылшын тілі пәні мұғалімі,  Сатенова Серіккүл Көпешбайқызы Л.И.Гумилев

атындағы Еуразия Ұлттық Университетінің филология ғылымдарының докторы,профессор. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі анималистік фразеологизмдердің ұқсастықтары мен

айырмашылықтары ............................................................................................................................................... 35

Нұралиева Н.Н, №35 Иса Тоқтыбаев атындағы мектеп 11 сынып оқушысы, Әбдіреева  А.Қ, ғылыми

Жетекші. Арал өңірінің экологиясы және адам денсаулығы, Қызылорда облысы, Сырдария ауданы .......... 38

Рүстемова Камшат Мырзаханқызы, Шаймұратова Гүлнара Берікханқызы, Мектеп оқушыларын

көркем шығармалар арқылы отансүйгіштікке тәрбиелеу, Семей қаласының №37 гимназиясы, e-mail: Semey_37@ mail.ru, janar_83_25@mail.ru ........................................................................................................... 41

Анарбекова Анар Сөз қоры – білім тірегі, №193 мектептің бастауыш сынып мұғалімі Қызылорда

облысы, Жаңақорған таулданы, Байкенже ауылы ............................................................................................. 44

Аязбаева Айнұр Логикалық ойлауды жетілдіру арқылы оқушы тілін дамыту. №193 мектептің

бастауыш сынып мұғалімі Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Байкенже ауылы ................................ 44

Абажан Зылиха. Оқушылардың биология пәні бойынша құзыреттілігі – сапалы білім негізі Қызылорда

облысы, Әйтеке би кентіндегі № 170 орта мектептің химия-биология пәні мұғалімі ....................................... 46

Абдуллаева Оралсын. Мұғалімнің кәсіби құзіреттілігі – нәтижелі білім берудің негізі. №240

мектептің мұғалімі, Қызылорда облсысы, Жаңақорған ауданы, Қандөз ауылы ............................................... 48

Әбжаппаров Аян Қазақ  тілі  пәнінен  Ұлттық   біріңғай   тестілеуге  дайындық.№55 С.Қожанов

атындағы орта мектептің оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәні  мұғаліміҚызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бірлік ауылы .....................................................................  50

Абишева Тамара Болатқызы Ата-аналар мен мектеп арасындағы педагогикалық коммуникация,

№247 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі ,Қызылорда облысы,Жаңақорған ауданы,

Бесарық бекеті ....................................................................................................................................................... 52

Әбужусипов Әділ.Шығармашылық-нәтижелі оқыту негізі, №164 орта мектебінің тәрбие ісі

жөніндегі орынбасары, Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы. Құттықожа ауылы ....................................  54

Айдарова Маржан Ауезханқызы Ізденіс кепілі – жаңашылдық. №110 орта мектеп биология пәні

мұғалімі, Қызылорда облысы, Жаңақорған қонысы ...........................................................................................  55

Ақымова Аяш. Сабақта  жаңа  технологияларды  пайдалану  іс-тәжірибесінен

№54 мектептің бастауыш сынып мұғалімі, Қызылорда облысы,Жаңақорәан ауданы,

Бесарық ауылы ...................................................................................................................................................... 57

Әуешова Гүлзира Ата-анамен байланыс жолдары. №239 орта  мектептің бастауыш сынып мұғалім, Қызылорда облысы,Жаңақорған ауданы,Кеңес ауылы .....................................................................................  57

Базарбаева Іңкәр  Өсерқызы.Жеке тұлғаны қалыптастырудағы ұлттық тәрбиенің маңызы. №167мектеп жанындағы шағын орталық тәрбиешісі, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы ........................................  59

Байғабылова Гүлайна. Ұрпақ тәрбиесі-ұлт болашағы. №55 мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің

мұғалімі, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бірлік ауылы ....................................................................  60

 

Байжанова   Мысырша  Сұлтанқызы.Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытуда проблемалық әдістерді пайдаланудың тиімділігі. Қыдыров атындағы № 54 орта мектеп,қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің

мұғалімі Қызылорда облысы, Жаңақолрған ауданы, Бесарық ауылы .............................................................  61

Баймаханова Айнұр Тұрарқызы.Қазақстандағы білім беру : кеше, бүгін және ертең. №167

орта  мектептің бастауыш  сынып  мұғалімі, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы,

Жаңарық ауылы ....................................................................................................................................................  64

Байменова Жамила Асылханқызы.Баланы мектепке оқытуда психологиялық даярлықты

Қалыптастыру. №167мектеп жанындағы шағын орталық меңгерушісі, Қызылорда облысы, Жаңақорған аудыны, Жаңарық ауылы ...................................................................................................................................... 66

Бакирова Баян Сабақтарда ойындарды пайдаланудың маңызы. №54 мектептің мұғалімі, Қызылорда облысы,Жаңақорғанауданы,Бесарық ауылы ....................................................................................................... 67

Бегімбетова Нұргүл. Ақпараттық технологияларды ағылшын тілі сабағында қолдану тиімділігі.

№247 орта мектептің ағылшын тілі мұғалімі Қызылорда обылысы,Жаңақорған ауданы,

Бесарық бекеті ....................................................................................................................................................... 69

Бердікеева    Айжан    Әлденбайқызы. Дарындылықты  дамытудың  теориялық негіздері. №167

мектептің бастауыш тсынып мұғалімі6Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы,

Жаңарық ауылы .....................................................................................................................................................  71

Бердібекова Сәуле Кенжебайқызы. Оқушы бейімділігін тани білу – болашаққа жол сілтеу. №55

С.Қожанов атындағы орта мектебі директорының кәсіби бағдар беру жөніндегі орынбасары,

Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бірлік ауылы ...................................................................................  72

Бержембаева Нағима. Оқушының танымдық қызығушылығын арттыру. №223   орта мектеп мұғалімі, Қызылорда , Жаңақорған ауданы, Төменарық ауылы .......................................................................................  73

Бименова Гүлзат Мемлекеттік рәміздер жайлы түсінік беру жолдары. №163 мектептің мұғалімі,

Қызылорда облысы, Жаңақорған қонысы ...........................................................................................................  74

Бөлекова Сәпия Ата-ана мен сынып жетекші ынтымақтастығы. №196 мектептің бастауыш сынып

мұғалімі,Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Машбек ауылы .................................................................  75

Бөріқұлақова Ботакөз.Оқу мен жазу арқылы бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық

қабілетін арттыру. №221мектептің бастауыш сынып мұғалімі, Қызылорда облысы, Жаңақорған

ауданы, Аққұм бекеті .............................................................................................................................................  76

Бөлекова Сәулеш Бала тәрбиесі баршаға ортақ. №163 мектептің бастауыш сынып мұғалімі,

Қызылолрда облысы, Жаңақорған қонысы .......................................................................................................... 79

Бөлекова Бақтылы.Тәртіптің ең тамаша мектебі- отбасы. №169мектептің бастауыш сынып мұғалімі, Қызылорда облысы, Жаңақорған қонысы ............................................................................................................. 81

Бөлекова Бақтыгүл. Ата-анаға педагогикалық  кеңес. №3мектеп-интернаттың бастауыш сынып

мұғалімі, Қызылорда облысы, Жаңақорған қонысы ............................................................................................  82

Ғаббасова Г.Ж Жеке тұлғаға ұлттық құндылықтар арқылы тәрбие беру. №52  Б.Аралбаев  атындағы

орта  мектеп   география  пәнінің  мұғалімі, Қызылорда облысы, Жаңақорған акуданы,

Сүттіқұдық ауылы .....................................................................................................................................................83

Жеңсікбаева Гүлнар Нүрділдақызы. Қазақ халқының  сәндік-қолданбалы өнері арқылы оқушылардың технологиялық мәдениетін қалыптастыру. Технология пәнінің мұғалімі,Ш Уалиханов атындағы  № 127

орта мектеп –лицейі  Қызылорда облысы ,Шиелі ауданы ............................................................................................................................................  85

Елтаева Күлайхан.12 жылдық білімге көшу – заман талабы. №240 Ғ.Мұратбаев атындағы орта

мектебі директордың кәсіби бағдар беру орынбасары, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы,

Қандөз ауылы .........................................................................................................................................................  89

Елтаева Роза Бастауыш сынып мұғалімі бейнесі№167мектептің бастауыш сынып мұғалімі,

Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңарық ауылы ..............................................................................  90

Жақыпбекова Күланда. Ата-анамен жұмыс түрлері. №125 мектеп директоры, Қызылорда облысы,

Жаңақорған қонысы ................................................................................................................................................ 92

Тұрсынов Насирдин Қыз өмірдің қызғалдағы. № 168 орта мектебінің мұғалімі,Қызылорда облысы,

Жаңақорған ауданы, Қожакент ауылы .................................................................................................................  94

Акилбекова Кентай Сарсембаевна.Ұрпақ денсаулығын шыңдау мен салауатты өмір салтын

қалыптастыру. О. Шораяқұлы атындағы №30 орта мектептің  қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі,  Қызылорда облысы   Қармақшы  ауданы .............................................................................................................  95

Аманкулова Айсулу Коммуникативный метод обучения   второму  языку. Учительница русского

языка и литературы СШ  №55 С.Кожанова  Жанакорганского района, Кызылординской области ..................  97

Жапенова Манат Дарынды балалар – ұлт болашағы. Қызылорда облысы  Жаңақорған ауданы №55 С.Қожанов атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі ......................................................................  100

Сейдазимов Нұрберген  Серікбайұлы, 10-сынып оқушысы, Жұманова Күланда Аббасқызы №256 орта мектебінің физика пәні мұғалімі. Байқоңыр-ел мақтаны, ғарыш айлағы, Қызылорда облысы, Жаңақорған  ауданы, Аққорған ауылдық округі Түгіскен ауылы, 256.mektep@mail.ru ............................................................. 103

Ералиева Айдана, ученица 9а класса, Карабаева Эльмира , учительница русского языка и

литературы  Бексеитова Раушан, кандидат филологических наук, преподаватель кафедры

«Современного русского языка» Международного Казахско- Турецкого университета имени

Кожа Ахмета Ясави.Происхождение слов. СШ №55 имени С. Кожанова , села Бирлик, Жанакорганского района, Кзылординской области ........................................................................................................................... 105

Кемелбекова Гүлім. География пәнінде оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру.

Қызылорда облысы  Жаңақорған ауданы №55 С. Қожанов атындағы орта мектептің

география пәні мұғалімі ..........................................................................................................................................107

Кошкарова Гульнара Учительница русского языка и литературы  средней школы №55 имени

С.Кожанова Лингвистические тренажеры и их использование на уроках русского языка в сельской

школе.Кызылординская область, Жанакорганский район,  село Берлик .......................................................... 108

Мантаева Саламат Нұрлыбекқызы, №55 С. Қожанов атындағы мектебінің бастауыш сынып мұғалімі, Жиенбаева Б.С, магистрант. Жаңаша оқыту – оқу -тәрбие үрдісінің жетістік көзі. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы .............................................................................................................................................  110

Мылтықбаев Ермек Таубайұлы, Жаңақорған аудандық білім бөлімінің әдіскер Ақсу-Жабағылы қорығы,Қызылорда облысы, і ..............................................................................................................................  113

Мұратбаева Бағым№ 51 орта мектептің тарих пәні мұғаілімі,.Әлменова Махаббат №254 негізгі

мектептің орыс тілі мұғалімі 12 жылдық білім беру жағдайында адами капиталды дамыту мәселелері,

Қызылорда облысы, Жаңақорған ауылы ............................................................................................................. 114

Сайпирова Жазира, Жаңақорған аудандық білім бөлімінің әдіскері, Жұманова Күланда - №256 орта мектептің физика пәні мұғалімі.12 жылдық мектептегі психологиялық қызметтің маңызы ............................  115

Айтжанова Гүлмира-№ 125 С.Сапарбеков атындағы мектептің бастауыш сынып мұғалімі. ХХІ ғасыр білімділерін бастауыш сыныпта дайындау, Қызылорда облысы, Жаңақорған қонысы ..................................  117

Изтелеуова Куляш Әлшекей атындағы өнер мектебі мұғалімі.Квинта доғасы, Қызылорда облысы, Жаңақорған қонысы ............................................................................................................................................... 119

Мадиева Наилла-учитель русского языка сш №54. Формирование познавательной

активности детей на уроках русского языка. Кзылординская область, Жанакорганский

район, с.Бесарык ................................................................................................................................ 120

Махашова Гүлмира, №223 мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Денсаулық-салауатты өмір салтының

Негізі, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Төменарық ауылы ...............................................................  121

Ниетқұлова Маржан-№110 орта мектеп мұғалімі Тіл өзгермей – заман өзгермейді. Қызылорда

облысы, Жаңақорған қонысы ................................................................................................................................  123

Нышанбаева Сапаркүл-195 орта мектептің мұғалімі, Ата-аналармен байланыс жолдары. Қызылорда

облысы, Жаңақорған ауданы, Жайылма ауылы .................................................................................................  123

Тұрманова Ақжарқын Сейдахметқызы Шет  тілдерді  игерудің  инновациялық  тәсілдері.Қызылорда облысы,.Жаңақорған ауданы, С.Сапарбеков атындағы №125 орта мектебінің ағылшын тілі пәнінің

мұғалімі. E-mail:  аsanova_moldir@mail.ru ............................................................................................................  127

Тұрсынбаева Мейрамкүл-№110 мектептің психологы Дарынды балаларды айқындаудың түрлі

әдістері мен мұғалім шығармашылығының ықпалы. Қызылорда облысы,

Жаңақорған қонысы ................................................................................................................................................ 129

Өтегенова Айгүл-Әлшекей атындағы өнер мектебі мұғалімі Өнер мектебінде бірінші сыныпқа арналған «сольфеджио» пәнінің  негізі, Қызылорда облысы, Жаңақорған қонысы ........................................................... 131

Жолтаева  Жанат-№54 орта мектеп тарих пәнінің мұғалімі Жанға дауа- дертке шипа -Ақтас суы.

Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Бесарық ауылы ................................................................................... 132

Раисова Улдана, Ш Уалиханов атындағы  № 127 орта мектеп –лицейі  бастауыш сынып  мұғалімі. Бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіптік біліктілігін интернет жүйесі және электронды оқулықтар арқылы дамыту жолдары. Қызылорда облысы ,Шиелі ауданы ...............................................................................................................................................................  134

Оспанова Ғалия,Ш.Уәлиханов атындағы №127 мектеп мұғалімі Мектептегі қазақ тілі сабағында

диалог арқылы оқушылардың коммуникативті құзыреттілігін қалыптастыру. Қызылорда облысы,

Шиелі ауданы ........................................................................................................................................................... 136

Өмірәлиев Асылхан Сүлейменұлы, 159 «Еңбекші» қазақ орта мектебі мұғалімі. География пәнін

оқыту әдістемесі. Қызылода облысы, Шиелі ауданы, №, asylhan.umiraliev @mail.ru ........................................ 138

Мұратбайқызы Бағым- №51 орта мектеп директорының орынбасары Модульдік оқыту тарих

сабағында. Қызылорда облысы,.Жаңақорған ауданы..................... ......................................................................141

Женсикбаева Г.Н Педагогическая культура питания п.Шийели, Кызылординская обл, СШ №127 им.Ш.Уалиханова ..................................................................................................................................................... 143

Әбілбашарова Әзиза-№51 мектептің бастауыш сынып мұғалімі Жаңа ақпараттық технологиялар.

Қызылорда облысы, Жаңақорған қонысы .............................................................................................................. 145

Макулова Базаркуль Елубаевна, учитель начальных классов средняя школа-лицей № 127 имени Ш.Уалиханова. Работа с одаренными детьми на уроках в начальной школе. Кзылординская обл, п.Жанакорган ........................................................................................................................................................... 146

Төлен Аякөз Мейірханқызы,№159 Еңбекші қазақ орта мектебі оқушысы, жетекшісі:

магистрант Мұсабек Алмас Елтайұлы, ғылыми жетекшісі:

ф-м.ғ.д.профессор, Баканов Ғалиддин Бақанұлы. Декарттық координата және оны мектеп

математикасында оқытуҚызылорда облысы Шиелі ауданы ............................................................................... 148

Арғынбаева Сәнім Әбдрахмановна, Ш Уалиханов атындағы  № 127 орта мектеп –лицейі  технология пәнінің

мұғалімі Ұлттық өнер арқылы оқушылардың патриоттық сезімдерін ояту.

Қызылорда облысы ,Шиелі ауданы .......................................................................................................................................................................................  151

Жаманбалаева  Эльмира  Сейдешқызы-Ж.Қыдыров  атындағы  №54  орта  мектеп мұғалімі.Тұлғаны тәрбиелеуде ұлттық құндылықтарды пайдалану жолдары. Қызылорда облысы, Жаңақоорған ауданы,

Бесарық ауылы ....................................................................................................................................................... 154

Қарабекова Эльмира-№240мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Оқушылардың

шығармашылық қабілетін дамыта оқыту. Қызылорда облысы,

аңақорған ауданы, Қандөз ауылы ......................................................................................................................... 156

Қайымова Жанар-№221мектептің бастауыш сынып мұғалімі Қазақстан Республикасының

мемлекеттік рәміздерін оқыту арқылы оқушыларды отансүйгіштікке тәрбиелеу. Қызылорда облысы,

Жаңақорған ауданы, Аққұм бекеті .........................................................................................................................  157

Искакова Мира Ағайдарқызы - №163 орта мектептің ағылшын тілі пән  мұғалімі Білім  берудегі

ағылшын тілін оқытудың мәселері, Қызылорда облысы,Жаңақорған қонысы ..................................................  161

Камалова Рахима-160орта мектептің мұғалімі Әдептілік – әдемілік. Қызылорда облысы,

Жаңақорған ауданы, Манап ауылы .......................................................................................................................  164

Ильясова Ажаркүл-№196мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Ел рәмізіне құрмет- елге құрмет.

Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Машбек ауылы .................................................................................  165

Кошкарова Гулнара, учительница русского языка СШ №55 имени С.Кожанова. Как преодолеть

ошибки в устной и письменной речи. Кызылординская область

Жанакорганский район, аул.Бирлик ......................................................................................................................  169

Қошқарбаев Рүстем-№55 С.Қожанов атындағы  орта мектеп мұғалімі. Әлеуметтік-психологиялық

тренинг арнайы ұйымдастырылған қарым-қатынас формасы ретінде. Қызылорда облысы,

Жаңақорған ауданы, Бірлік ауылы ......................................................................................................................... 169

Қожантаева Айгүл-№169 «Н.Илялетдинов» орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Өнегелі

болса – бала көрікті. Қызылорда облысы, Жаңақорған қонысы .......................................................................... 170

Кеншімбаева Нағипа- №54 мектептің мұғалімі Жаңа мектепке – жаңа мұғалім., Қызылорда

облысы, Жаңақорған ауданы, Бесарық ауылы ..................................................................................................... 171

Кембілбекова Гүлзина -   №55С.Қожанов атындағы орта мектептің қазақ тілі  мен әдебиеті пәні

мұғалімі  Ойын  технологиясын тиімді пайдалануҚызылорда облысы,

Жаңақорған ауданы, Бірлік ауылы .......................................................................................................................  173

Қасымбекова Қалима-№164 орта мектебінің бастауыш пән мұғалімі. Баланы тәрбиелеудің басты

қағидалары, Қызылорда облысы ,Жаңақорған ауданы, Құттықожа ауылы ......................................................  175

Құрбанбекова Эльмира Жұмабекқызы -№55 С. Қожанов атындағы орта мектептің бастауыш

сынып мұғалімі Жаңа технологияны енгізу - білім сапасының кепіліҚызылорда облысы,

Жаңақорған ауданы, Бірлік ауылы ......................................................................................................................  176

Күнтөреева Макира-№54 мектептің мұғалімі Білім мазмұнын арттырудағы ақпарат

технологиялардың тәжірибедегі тиімділігі. Қызылорда облысы,

Жаңақорған ауданы, Бесарық ауылы .................................................................................................................  178

Мусабекова Ботакөз Дабылқызы №54 мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Сын тұрғысынан

ойлау арқылы  бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық  қабілеттерін

арттыру. Қызылорда облысы,Жаңақорған ауданы,Бесарық ауылы ..................................................................184

Манабаева Лаззат - № 125 С.Сапарбеков атындағы мектептің   бастауыш сынып

мұғалімі Бастауыш  сыныптарда сабақты түрлендіріп  өткізу жолдары., Қызылорда облысы,

Жаңақорған қонысы ............................................................................................................................................... 186

Мадиярова  Надира-№125  орта мектеп  бастауыш сынып  мұғалімі Мемлекеттік  рәміздерді

оқыту арқылы оқушыларды отансүйгіштікке тәрбиелеу.

Қызылорда облдысы,.Жаңақорған ауданы .........................................................................................................  187

Мәдібекова Мирамкүл-№125 мектептің мұғалімі Балаларды  психологиялық тұрғыда мектепке

даярлаудың бүгінгі жағдайы мен болашағы. Қызылорда облысы,

Жаңақорған қонысы ..............................................................................................................................................  188

Нұрділлаева  Гүлнар Бекстұрсынқызы-№52 Б.Аралбаев  атындағы орта мектептің бастауыш

сынып мұғалімі Балаларды  психологиялық  тұрғыда  мектепке  дайындау   жолдары. Қызылорда

облысы, Жаңақорған ауданы, Сүттіқұдық ауылы ................................................................................................ 191

Нұралиева Эльмира-№240 Ғ.Мұратбаев атындағы орта мектебі Бастауыш сынып

мұғалімі Мектеп пен үйелменнің ынтымақтастығы. Қызылорда облысы,

Жаңақорған ауданы, Қандөз ауылы .....................................................................................................................  193

Нәлдібекова  Ұлжан №193 мектептің бастауыш сынып мұғалімі Мектеп және

ата-ана. Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Байкенже ауылы ..............................................................  195

Мырзахметова Шайкүл-№256 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Оқу – танымдық

әрекетінде   қызығушылығы  төмен   оқушылармен жұмыс  бағдарламасы. Қызылорда облысы,

Жаңақорған ауданы, Түгіскен  ауылы ................................................................................................................... 196

Мырзаметова Ақмарал-№110мектептің бастауыш сынып мұғалімі Ел рәміздері құрметтеуге

тәрбиелеу жолдары,Қызылорда облысы, Жаңақорған қонысы .........................................................................  199

Райымқұлова Индира Батырханқызы, -№51 М.Қаратаев атындағы орта мектеп мұғалімі Дамыта

оқыту арқылы бастауыш сынып оқушыларының танымдық құзыретін арттыру.

Қызылорда облысы, Жаңақорған ауылы .............................................................................................................. 202

Орынбасарова Ляззат -№247 орта мектептің мұғалімі Оқу мен жазудың маңызы. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Бесарық бекеті .....................................................................................................................  205

Оңалбаева Дина –№51 М.Қаратаев атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 12 жылдыққа

көшу жағдайында мектепалды білім беруді жаңарту. Қызылорда облысы,

Жаңақорған кенті ....................................................................................................................................................  207

Омарова А.А., №86орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі, Қызылорда облыстық “Атабаев тағылымы”орталығы. Жалпы білім беретін мектептерде сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың

тиімді жолдары. Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы .................................................................................  208

Нұрекеева Назгүл Мұстафақызы, №240 Ғ.Мұратбаев атындағы орта мектебі информатика

пәні мұғалімі. Жаңа технология – педагогтардың мүмкіндігін күшейтетін құрал. Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Қандөз ауылы ......................................................................................................................  210

Талаббаева Р-№125 С. Сапарбеков атындағы орта мектептің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі. Өзін-өзі

тану пәнінде оқушылардың зейінділік қасиеті мен белсенділігін арттыру. Қызылорда облысы,

Жаңақорған ауданы ................................................................................................................................................  211

Сейітханова Ақдәме-№110 мектептің бастауыш сынып мұғалімі Баланы мектепке даярлаудың

бүгіні мен болашағы. Қызылорда облысы, Жаңақорған қонысы ........................................................................  213

Сапарова Манат Шыңғысханқызы-№164 орта мектебінің ағылшын пән мұғалімі Ағылшын тілін .

оқытуда мұғалімнің пәндік құзіреттілігін қалыптастыру. Қызылорда облысы .Жаңақорған ауданы,

Құттықожа ауылы ...................................................................................................................................................  216

Көкебаева Әсия Хайрошқызы, психология ғылымының докторы, «Көкше» академияның

профессоры., Ұлттық психология білім жүйесінде. 020000, Кокшетау қаласы, «Көкше» академиясы,

Капцевич көшесі, 247, (87162) 32-70-18. Ақмола ауданы, Көкшетау қаласы, Куйбышев көшесі,

44 үй, 46 пәтер. (87162) 26-45-55, сот. 8701-372-35-43. kukubaeva_2011@mail.ru ............................................ 220

Сапарбаева Дина Омарқызы-  №7 «Қызғалдақ» балабақшасының тәрбиешісі Мектеп жасына

дейінгі балалардың танымдық қабілеттерін дамытудағы ойын тәжірибесінің маңызы

Қызылорда облысы,Жаңақорған ауданы, Бірлік ауылы ...................................................................................... 222

Рысқұлова Күлзинат- Ш.  Ниязов атындағы жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні

мұғалімі Халықтық педагогиканы тиімді пайдалану. Оңтүстік Қазақстан облысы,

Түркістан ауданы ..................................................................................................................................................... 223

Рзаева Асем Бегмановна- учитель русского языка и литературы сш №54. Пути развития

творческих способностей учащихся на уроке русского языка. п.Жанакорган,

Кызылординская область .......................................................................................................................................  224

Тоқбатырова Гүлзира Алдабергенқызы-№55 мектептің мұғалімі Бала  тәрбиелеудегі

халықтық тәлім – тәрбиенің алатын  рөліҚызылорда облысы, Жаңақорған ауданы,

Бірлік ауылы ............................................................................................................................................................. 228

Тоқбатырова Гүлмира Алдабергенқызы Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы,

№ 164 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Балаларды психологиялық тұрғыда мектепке даярлау.Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы,Құттықожа ауылы ................................................................ 229

Тоғызбаева Бақыт Есмырзақызы-  №163 мектептің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Ағылшын тілі

сабағында ойын элементтерін қолдану жолдары.Қызылорда облысы, Жаңақорған қонысы ........................... 232

Тілеубекова Күнсұлу   Асанбекқызы-№54 орта мектеп мұғалімі Математикалық үйірме

жұмыстарында дидактикалық ойындарды қолдану. Қызылорда облысы,,Жаңақорған  ауданы,

Бесарық ауылы .......................................................................................................................................................  234

Тәтібаева Ақсәуле-№247 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Мектептегі педагогикалық қарым

қатынас технологиясы. Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бесарық бекеті .......................................... 236

Шокибаева Рима- №55 С.Қожанов атындағы орта мектептің мұғалімі Оқушылардың ақпараттық

білім беру ортасының құзырлығын дамыту мүмкіндіктері. Қызылорда облысы,Жаңақорған ауданы,

Бірлік ауылы ............................................................................................................................................................  238

Шәріпбек Айткүл- Ш.Ниязов атындағы жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні

мұғалімі.Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқыту әдістерін инновациялық әдістерімен негіздеу. Оңтүстік

Қазақстан облысы, Түркістан ауданы .................................................................................................................... 239

Шакенова Айгүл Саруарқызы. № 168 орта мектебінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Қазіргі замандағы

оқыту мен тәрбиелеудің негізгі ерекшеліктері. Қызылорда облысы, Жаңақоған ауданы,

Қожакент ауылы ......................................................................................................................................................  240

Хайруллина Лунара Эффективность проблемного обучения  в изучении русской литературы. Учитель

русского языка  сш №54, Жанакорганского района, Кызылординской области ................................................. 242

Үсенова Баян-№221мектептің бастауыш сынып мұғалімі, Қызылорда облысы Өзін-өзі тану

сабақтарында ойын арқылы оқушылардың шығармашылығын  дамыту. Жаңақорған ауданы,

Аққұм бекеті .............................................................................................................................................................  245

Үсенбаева Айнагүл-№55 С.Қожанов атындағы орта мектебінің бастауыш сынып

мұғалімі.Оқушыларды мектепке даярлаудың бүгінгі жағдайы мен болашағы (психологиялық аспект)

Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бірлік ауылы .....................................................................................  246

Тұтқабекова Дина-№247 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Сын тұрғысынан ойлауды

оқу мен жазу арқылы оқытудың тиімділігі.Қызылорда обылысы, Жаңақорған ауданы,

Бесарық бекеті ......................................................................................................................................................... 250

Жәнібекова Айгүл-№169мектеп мұғалімі.Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін

оқыту арқылы оқушыларды отансүйгіштікке тәрбиелеу. Қызылорда облысы, Жаңақорғанқонысы ..................252

Макишева А.А – Көкшетау қаласы №6 орта мектеп мұғалімі. Ұлттық тәрбие бастауыш білім жүйесінде. Көкшетау, Ақмола облысы ...................................................................................................................................... 255

Алтынбаева Ж - Қызылорда қаласындағы №144 орта мектебінің математика пәні

мұғалімі.Математикалық есептерді шығаруға үйрету әдістемесі ........................................................................ 260

Mr_Kursabaev
13 апреля 2012, 10:16
5786

Загрузка...
Loading...

Комментарии

Оставьте свой комментарий

Спасибо за открытие блога в Yvision.kz! Чтобы убедиться в отсутствии спама, все комментарии новых пользователей проходят премодерацию. Соблюдение правил нашей блог-платформы ускорит ваш переход в категорию надежных пользователей, не нуждающихся в премодерации. Обязательно прочтите наши правила по указанной ссылке: Правила

Также можно нажать Ctrl+Enter

Популярные посты

Дорога Алматы – Хоргос. Впечатления от первой поездки

Дорога Алматы – Хоргос. Впечатления от первой поездки

Если раньше путь до Хоргоса занимал около 5 часов по Кульджинской трассе, то сейчас время до границы с Китаем сокращается до 2,5-3 часов. Уже сейчас можно ехать по 4-полосной дороге с цементобетонным покрытием.
theYakov
15 сент. 2017 / 9:35
 • 5367
 • 12
Работа в Mc Donald's. Советы и лайфхаки для гостей

Работа в Mc Donald's. Советы и лайфхаки для гостей

За три месяца я поработала в трёх разных сферах. И сегодня, хочу поведать вам о работе в одной из богатейших компаний мира. Звучит значительно лучше, чем «Я работаю в Mc Donald’s».
madiNAtty
15 сент. 2017 / 12:44
 • 2981
 • 16
Фильм «Крылья, подаренные матерью» учит ценить своих близких в любых ситуациях

Фильм «Крылья, подаренные матерью» учит ценить своих близких в любых ситуациях

Вчера состоялся предпремьерный показ нашего отечественного фильма "Крылья, подаренные матерью", после просмотра которого защемило сердце - настолько правдоподобной казалась эта история.
Gulmira-I
14 сент. 2017 / 9:34
 • 2426
 • 0
Почему депутат Божко хочет ограничить приток сельской молодёжи в города?

Почему депутат Божко хочет ограничить приток сельской молодёжи в города?

Вице-спикер Мажилиса Владимир Божко остановился на некоторых деталях известного конфликта в Астане возле строящегося «Абу Даби Плаза», затронув проблему «многочисленной сельской молодёжи»...
openqazaqstan
19 сент. 2017 / 13:16
 • 2119
 • 54
«Моя депрессия длилась больше двух лет». История о том, как я была готова сдаться

«Моя депрессия длилась больше двух лет». История о том, как я была готова сдаться

По данным статистики 2017 года Казахстан занимает 4 место по самоубийствам. Говорить об этом - социальное табу. Мы игнорируем разговоры о депрессиях. Потому что нам страшно.
goribaldi
18 сент. 2017 / 15:45
 • 2088
 • 60
Фотопрогулка по Алматы. Иностранцам не интересны наши стеклянные здания и моллы

Фотопрогулка по Алматы. Иностранцам не интересны наши стеклянные здания и моллы

Алматы - самый лучший город для меня, так как родной и самый близкий. Так как я много лет прожил за рубежом, могу сказать свою точку зрения, что надо делать у нас.
Ispanec
15 сент. 2017 / 6:20
 • 2019
 • 21
«Папина принцесса» или «обезьяна с гранатой»? Случай в бассейне

«Папина принцесса» или «обезьяна с гранатой»? Случай в бассейне

Мужчины спокойно подчиняются логичным правилам, большинство женщин пытаются выторговать себе особые условия. Я убеждалась в этом много раз.
ValentinaVladimirska
18 сент. 2017 / 14:25
 • 1690
 • 30
Бой Головкина и Альвареса завершился ничьей

Бой Головкина и Альвареса завершился ничьей

Канело согласен на реванш, что неудивительно, Гена тоже "за". Все это было немного ожидаемо - эксперты отмечали, что промоутеры надавят на поединок, и захотят растянуть его на трилогию.
Trequartista
17 сент. 2017 / 0:15
 • 2025
 • 17
Лайфхаки для путешественников. Как я не заплатила ни цента за проживание в Испании

Лайфхаки для путешественников. Как я не заплатила ни цента за проживание в Испании

Бесплатное проживание и завтрак в Испании, как прокачать иностранный язык и где поймать бесплатные ништяки в Европе. Если вы backpacker, который пересекает границу разных стран каждую неделю -...
dianaobyrne
18 сент. 2017 / 12:16
 • 2202
 • 1