Курсабаев Мухамедрахим Кадырбаевич. Автобиография

Mr_Kursabaev 2012 M03 29
1514
0
7
0

  Құрсабаев Мұхамедрахим Қыдырбайұлы. 1961 жылы Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданы, Қарақол ауылында көпбалалы малшы отбасында дүниеге келді. 1976 жылы апасы Райфамен бірге Жаркент қаласына қоныс...

 

Құрсабаев Мұхамедрахим Қыдырбайұлы. 1961 жылы Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданы, Қарақол ауылында көпбалалы малшы отбасында дүниеге келді. 1976 жылы апасы Райфамен бірге Жаркент қаласына қоныс аударып Ы.Алтынсарин атындағы мектеп пен педагогикалық колледжде білім алады. 1982 жылы әскери борышын өтеген соң туған ауылындағы мектепте аға пионервожатый және бастауыш сынып мұғалімі болып істейді. Малшы балалар арасынан мектеп театрын, көркемөнерпаздар мен фольклорлы-этнографиялық ұлттық аспаптар ұжымын ашады. Аудандық "Еңбек" газетінде штаттан тыс тілші болады.

1986 Бүкілодақтық пионервожатыйлар сайысына қатысып, нәтижесінде әлемге әйгілі Халықаралық "Артек" лагерінде (Саманта Смит) тәлімгер болып істейді. Алматыдағы 1986 жылғы Ұлы желтоқсан оқиғасына қатысады. 1988 жылы Қарақол ауылында С.Жақсыбеков атындағы орта мектепте  Г.Омарханқызының қолдауымен жаңа жүйедегі "Атамекен" балалар ұйымын құру ісінің  сәтсіздікке ұшырауынан Алматыдағы №112 орта мектепте Л.С.Шереметьеваның қолдауымен тәлімгер болып істейді. Ауыл мектебі базасында Қазақстан мектептері басшылыққа алған "Атамекен" ұлттық тәрбие бағдарламасының жобасын жасайды. 1988 жылы Алматыда жер сілкінісі зардабына ұшыраған Армения балаларымен №112 мектепте маңызы зор іс шара ұйымдастырады. 1988-1989 жылдары "Звздный-1989" Республикалық мектеп оқушылары мен пионер активистері жиынында "Атамекен Ордасы" балалар ұйымы мен "Алау" штабын құру жөнінде нақты жобалар ұсынады.1990 жылы мемлекет қайраткері Г.А.Алтынбекованың қолдауымен Қазақстан ЛКЖО Орталық Комитетінің (И.Н.Тасмагамбетов) нұсқаушысы болып қызмет істейді. Кейін бірқатар қызмет бабындағы қайшылықтарға байланысты өз жұмысынан кетіп Н.Б.Абаеваның қолдауымен Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясының аспирантурасына түседі. Сол жылдары белгілі қоғам қайраткерлері Ф.Оңғарсынова, Ә.Меңдеке, Ғ.Доскен, С.Әбішқызы, Б.Сапаралы қолдауымен "Атамекен" ұлттық тәрбие бағдарламасын "Егемен Қазақстан", "Қазақстан мектебі", "Ұлан" басылымдарына жариялауға мүмкіндік алады.

1994 жылы Республикалық "Азат" және "Жаңғыру" қозғалыстарының қолдауымен ҚР Парламенті депутаттығына кандидат болып тіркеледі.Қоғам қайраткері профессор З.Қари мен №49 мектеп директоры Р.Төменқызының қолдауымен "Мұхамедрахим Медресесі" атты оқу орнын ашады. Медресенің №76 мектептегі филиалының ашылуы үлкен қайшылық келтіріп, ата-ана Салиха апайдың арқасында іс насырға шаппайды.

2003 жылы профессор С.Ақатай мен "Атамекен" тәлімгері Қ.Исиннің ұсынысымен Ж.Қасым басқаратын "Көкше" академиясына жұмысқа орналасады. Онда қазақ этнопедагогикасы зертханасын ашып, "Сейтен тағылымдары" атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының негізін салады.

2009 жылы профессор С.Қалиев пен С.Т.Каргиннің көмегімен Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде кандидаттық диссертация қорғайды.

М.Қ.Құрсабаевтың жанұясы бар. Жолдасы Назгүл Секенқызы кәсіпкер, қызы Фарида заңгер, Алдияр ақпараттық технология маманы.

Ол 30-ға жуық ғылыми мақалалар авторы. "Қазақ-нама", "Экология" 11 сынып оқулықтарының авторы. Республикалық "Атамекен" балалар ұйымының жетекшісі. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен құрылған "Жас ұлан" балалар ұйымы Алқасының мүшесі.

   

Курсабаев Мухамедрахим Кадырбаевич. Родился 1961 году в с.Каракол Урджарского (бывш.Аягузского) ВКО в многодетной семье скотовода. Благодаря сестре Райфы переехал в г. Жаркент (Алматинская обл) и в 1976 году поступил в педколледж. После службы в Советской Армии 1982 году начал работать пионервожатым в родной школе. Силами сельских детей организовал ВИА, театр и фольклорный ансамбль. Являлся активным рабселькорреспондетом районной газеты «Енбек». В 1986 году по направлению ЦК ЛКСМ Казахстана работает вожатым в международным детском Центре «Артек». Участвовал в Декабрьском воостании молодежи в Алматы. После Артека осенью в 1988 году на базе родной школы СШ Каракол им.И.Жаксыбекова с поддержкой опытного педагога Г.Хасеновой создает впервые в республике детскую организацию «Атамекен». На основе деятельности детской организации разрабатывает воспитательную концепцию «Атамекен». Позже из-за разногласия с администрацией школы переизжает в Алматы и устраивается с помощью Л.С.Шереметьевой в СШ №112. В школе организовал встечу с армянскими школьниками пострадавщимися от землятрясения в г.Спитак 1988 году. Являясь активным участником республиканского сбора школьных активистов «Звездный-1989» создает штаб «Атамекен Алауы». На 7 Республиканском слете пионеров Казахстана вместе с единомышленниками добивается рассмотрения вопроса о изменении названия пионерской организации и о принятии программу «Атамекен». С июня 1990 до сентября 1991 году работает инструктором ЦК ЛКСМ Казахстана во главе с И.Н.Тасмагамбетовым. Позже из-за разногласия с руководством ЦК покидает высококарьерное место. Благодаря с помощью А.Мендеке, С.Абишева, Г.Доскен и Б.Сапаралы он впервые публикует проект программы «Атамекен» на страницах 7 декабря 1991 году организует 1 Курултай детской организации «Атамекен». В этот период с помощью Ф.Онгарсыновой и Н.Абаевой поступает в очную аспирантуру Академии образования им.Ы.Алтынсарина и активно включается в политическую деятельность в ГДК «Азат». В марте 1994 года баллотировался кандидатом в депутаты Верховного Совета РК. Из-за преследования властей в 1994 году после оканчания аспирантуры защита кандидатской диссертации обварачивается на провал. В сентябре 1994 года с поддержкой известного ученого-философа З.Кариева и Раисы Тюменовной на базе СШ№49 г.Алматы создает собственную школу «Медресе Мухамедрахима». Попытка открытие филиала «Медресе Мухамедрахима» на базе СШ№75 обварачивается конфликтом со стороны властей и правоохранительных структур. От судебного разбирательства спасают родители воспитанников во главе с Салиха апа. В 2003 году с помошью профессора Ж.Касым и с поддержкой друга К.Исина работает в Кокшетауском университете. Там он создают лабораторию казахской этнопедагогики и этнопсихологии. Организовал международную конференцию «Сейтеновские чтения». В январе 2009 года в Кар ГУ им.Е.А.Букетова он с помощью профессоров С.К.Калиева и С.Т.Каргина защищает кандидатскую диссертацию по прогамме «Атамекен». В данное время живет в Астане. Женат. Сын Алдияр программист. Дочь Фарида юрист. Жена Назгуль домохозяйка. Является автором свыше двацати научных статей. Автор учебников «Казах-нама»,«Казахская латиница», «Экология». Возглавляет республиканскую детскую организацию «Атамекен». В перспективе планирует создать Казахскую народную Академию. Института этнопедагогики и этнопсихологии а также разработать современную модель национально го образования и воспитания. Контакты: E- mail:kursabaev_mr@mail.ru,тел: +7-701-655-72-61

Kursabaev Muhamedrahim Kadyrbaevich.

Was born 1961 in with. Karakol Urdzharsky (бывш. Ajaguzsky) ВКО in a large family of the cattleman. Thanks to sister Rajfy has moved to Zharkent (Almaty обл) and in 1976 has arrived in педколледж. After service in the Soviet Army 1982 has started to work пионервожатым at native school. Forces of rural children has organized ВИА, theater and folklore ensemble. Was active рабселькорреспондетом the regional newspaper "Enbek". In 1986 in a direction of Central Committee LKSM of Kazakhstan works as the leader in international children's Center "áÓÔѬ". Participated in December воостании youth in Almaty. After Arteka in the autumn in 1988 on the basis of native school SSH Karakol of I.Zhaksybekova with support of the skilled teacher of G.Hasenovoj creates for the first time in republic children's organization "Атамекен". On the basis of activity of the children's organization develops the educational concept "Atameken". Later because of a disagreement with school administration переизжает in Almaty also it is arranged by means of L.S.Sheremetevoj in СШ №112. At school has organized встечу with the Armenian schoolboys пострадавщимися from землятрясения in Spitak 1988. Being the active participant of republican gathering of school active workers of "Zvezdnyj-1989" creates a staff of "Atameken Alauy". On 7 Republican meeting of pioneers of Kazakhstan together with adherents achieves consideration of a question on change of the name of the pioneer organization and about acceptance the program "Atameken". Since June 1990 till September, 1991 works as the instructor of Central Committee LKSM of Kazakhstan led by I.N.Tasmagambetovym. Later because of a disagreement with a Central Committee management leaves высококарьерное a place. Thanking by means of A.Mendeke, S.Abisheva, G.Dosken and B.Saparaly it for the first time publishes the project of the program "Atameken" on pages on December, 7th, 1991 will organize 1 Kurultaj of children's organization "Атамекен". During this period by means of F.Ongarsynovoj and N.Abaevoj arrives in internal postgraduate study of Academy of Education of Y.Altynsarina and actively joins in political activity in ГДК "Azat". In March, 1994 stood the candidate of Supreme body РК. Because of prosecution of the authorities in 1994 after оканчания postgraduate studies master's thesis protection обварачивается on a failure. In September, 1994 with support of known scientist-philosopher Z.Karieva and Raisa Tjumenovnoj on the basis of СШ№49 Almaty creates own school «Medrese Muhamedrahima». Attempt opening of branch «Medrese Muhamedrahima» on the basis of СШ№75 обварачивается the conflict from the authorities and law-enforcement structures. Parents of pupils rescue from proceeding led by Saliha апа. In 2003 with помошью professors Z.Kasym and with support of friend K.Isina works at Kokshetausky university. There it create laboratory of the Kazakh ethnopedagogics and ethnopsychology. Has organized the international conference «Sejtenovsky readings». In January, 2009 in Penalties ГУ of E.A.Buketova it by means of professors S.K.Kalieva and S.T.Kargina protects the master's thesis on proscale "Atameken". At present lives in Astana. It is married.

Оцените пост

7