Список научных статей профессора Академии "Кокше" Курсабаева М.К

Mr_Kursabaev 2012 M03 29
1465
4
0
0

Мұхамедрахим Қыдырбайұлы Құрсабаевтың басылымдарда жарияланған еңбектері: 1  Пионер ұйымына -  ұлттық ерекшеліктер // Қазақстан мектебі. – 1991. – № 5. – Б.38-41. 2  Самоуправление в пионерской...

Мұхамедрахим Қыдырбайұлы Құрсабаевтың басылымдарда жарияланған еңбектері:

1  Пионер ұйымына -  ұлттық ерекшеліктер // Қазақстан мектебі. – 1991. –

№ 5. – Б.38-41.

2  Самоуправление в пионерской дружине // Тезисы докл. посвящ. 40-годичной научной конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов Каз ПИ им.Абая (14-20 марта 1989 г) / Каз ГПИ им Абая. – Алматы: Изд-во Каз ГПИ. –  1989. – С. 6. (Б.Ы.Мұқановамен авторлық бірлестікте).

3  Ыбырай Алтынсарин және халықтың салт-дәстүрі //Тезисы докладов и сообщений на республиканской научно-практической конференции к 150-летию со дня рождения И. Алтынсарина (16-18 октября 1991 г). –  Костанай, 1991. – С.34-35.

4  Знакомить с историей  и культурой народа // Русский язык и литература в казахской школе. –   1992. – № 4. – С.22.

5 Ұлттық тәлім-тәрбиеге негізделген «Атамекен» бағдарламасының педагогикалық мұралары // «Халық педагогикасы мен психологиясы дәстүрлерінің оқу-тәрбие ісінде қолданылуы» атты ғылыми-практикалық конференцияның материалдары  (19-20 мамыр 1992 ж ) / Ы.Алтынсарин атындағы ҚБА.  – Алматы: ҚБА баспасы. –1992. – Б. 14-17.

6 «Атамекен» бағдарламасы және «Атамекен» қозғалысы туралы ой // Қазақстан мектебі. – 1994. – № 7-8. – Б. 32-36.

7  Қазақ этномәдени мұраларын «Атамекен» бағдарламасы арқылы мектеп тәжірибесіне ендіру // «Білім жүйесін реформалау жағдайындағы этнопедагогика», Ғ.Мұратбаев атындағы Жетісай гуманитарлық колледжінің 35-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (13-14 қараша 2000 ж) .– Жетісай, 2000. – Б.116-121.

8 Ғаламдық жаһандану кеңістігі һәм ұлттық тәрбие // Современные тенденции управления развитием человеческих ресурсов в системе образования. Мат.научно-практ.конференции (12-13 апреля 2005 г). – Алматы, 2005. – ІІ часть, С.353-358.

9  «Атамекен» бағдарламасына методикалық нұсқау. Әдістемелік құрал. – Жамбыл: Тар ПИ баспасы, 1993. –  Б.85 (Қ.Бөлеевпен авторлық бірлестікте).

10 «Атамекен» тәрбие бағдарламасына әдістемелік ұсыныстар. Әдістеме жинақтары. –  Алматы: Абай ат. АлМУ баспасы, 1997. – Б.123. (Р.Қ Дүйсембінова мен  К.Мұхамеджановамен авторлық бірлестікте).

11   Ұлттық тәлім-тәрбиенің тарихи кезеңдері // Гуманитарное образование в условиях модернизации казахстанского общества: опыт и перспективы. Сб.материалов республиканской научно-практической конференции (21-22 апреля 2005 г) / ЕАГИ. – Астана: Изд-во ЕАГИ, 2005. – С. 291.

12 Жаһандану кеңістігіндегі ұлттық тәрбие және неопедагогика һәм неопсихология ғибратнамасы // Халықаралық «Шоқан тағылымы-10» ғылыми-практикалық конференция материалдары (13-15 сәуір 2005) / Ш.Уәлиханов ат. КМУ. – Көкшетау: КМУ баспасы, 2005. –  т 2А, Б.282.

13  Қазақ-нама. Шығармалар жинағы. – Астана, 2008. – Б. 530.

14  Проблемы этнопедагогических наук в условиях всеобщей глобализации // Вестник Кыргызского Национального университета им.Ж.Баласагына. – Бишкек: Изд-во КНУ им. Баласагына, 2004. – С. 111-116. (Ж.Ж.Касыммен авторлық бірлестікте).

15  Оқушылар ұйымының тарихы: Скаутизмнен пионеризмге дейін // Білім берудегі менеджмент. – 2005. – № 2 (37). – С.56-63 б.

16 Основные направления научно-этнопедагогической программы «Атамекен» // Поиск. – 2005. – № 4. – Б.44-47.

17 Ұлттық тәрбиенің тағдыры һәм болашағы // Қазақстан мектебі. – 2006. –  № 1. – Б. 24-27.

18  Асанқайғыдан Абайға дейінгі этнотағылым кеңістігі // Қазақстан жоғарғы мектебі. – 2006. – № . – Б.188-92.

19  Ғұламалар ғибраты және ұлттық тәрбие // Ұлт тағылымы. –2005. – № 4. – Б.28-31.

20  Оқушылар ұжымының пайда болу генезисі // Бастауыш мектеп. – 2005. – № 7. – Б.18-20 б.

21 Мектептегі оқушылар ұйымының тәрбиелік моделі // Білім беру жүйесіндегі этнопедагогика. – 2005. – №6. – Б. 62-64.

22 Оқушылар ұйымында ұлттық тәлім-тәрбие жүйесін кешенді пайдаланудың жолдары // Вестник университета «Қайнар». – 2005 . – № 4/1. – Б. 34-45.

23. История детской организации «Атамекен» // Сборник материалов международной научно-практической конференции посвященный 50-летию Всероссийскому детскому Центру «Орленок» (5-7 октября 2010) РФ, Краснодарский край, Туапсинский район, г.Сочи, ВЦД «Орленок», 2010 _ с.145-149

24. Республикалық «Атамекен» балалар ұйымының тарихы // Жұлдыз – 2011. –№3(29). – С.45-47

25.. THE KAZAKH SCIENTIFIC AND ETHNO-PEDAGOGICAL KONCEPTION- PROGRAMM «АТАМЕКЕН» 17.01.2008, www.authorstream.com

26. Детская организация «Жас Улан»: Возрождение казахской пионерии, www.platon.kz

27. Тәуелсіз Қазақстандағы балалар ұйымының тарихы. www.flmaster.kz

28. Астана-көне арий тайпаларының атамекені // Қазақстан тарихы.-2008.-№3.-Б.37-42.

29. Қазақ-нама. Этнопедагогика негіздері. Неопедагогика hәм неопсихология әфсанналары [Текст] : шығармалар жинағы : XXI ғасыр кеңістігіндегі білім парадигмалары / М. Құрсабаев. - Астана : [Б.ж.], 2008. - 503 б. : сур. - ISBN 9965-721-05-X : Б. ж. ББК 74.00(2К)

30. Kursabaev Muhamedrahim THE TASKESKEN'S PETROGLIPHS www.mr_kursabaev.yvision.kz/blog/243516.html, 2012

31. Проблемы исследования педагогики детского движения (социокинетики) в Казахстане // Образование: вчера, сегодня, завтра : материалы V международной науч.-практ. интернет-конф. ; 1-15 ноября 2010 г. / сост. О.П. Широкова, Е. С. Ракова, Л. Х. Хисаметдинова. – Оренбург: Детство, 2010. –  152 с. http://vneshkolnik.ru/library.php?act=libjournalvn&id=201011

32. Балалар ұйымдарының білім кеңістігіндегі алатын орны // Бала тәрбиесі. – 2011. - №7. – Б.7-11

33. Questions of creation of the Kazakh scouting in government "Alash-horde" documents in Kazakhstan (1914-1921) // Материалы Международной научно-практической Интернет-конференции «Алтын Ұрпақ – фундамент интеллектуальной элиты общества», Казахстан,  Кокшетау,  15-17 февраля, 2012. – 265  с. – С.8-10

 

Оцените пост

0

Комментарии

0
342 Аяпбекова Алия Ескермесовна Топонимикалық зерттеулерді туристік мәліметтер ретінде пайдалану, Хлықаралық ғылыми конференция «Қазақстантану-6», 2 том, Астанақ. 2011
343 Аяпбекова Алия Ескермесовна «Топонимдерді қауыптастыруда құм,мұз географиялық терминдерінің шаруашылықтағы маңызы», Ізденіс №4 2011
344 Аяпбекова Алия Ескермесовна «Қазақстан геожүйелер топонимдеріндегі өзгерістер» Ғылыми-техникалық журнал «Гидрометеорология және экология» 2011
345 Аяпбекова Алия Ескермесовна «Тұз терминдерінің ақпараттық маңызы» Ғылыми-педагогикалық журнал «География және табиғат 4» 2011
346 Аяпбекова Алия Ескермесовна «Қазақстан топонимикасының эволюциялық дамуы мен кейбір ерекшеліктері» Ғылыми-техникалық журнал «Гидрометеорология және экология» 2011
347 Аяпбекова Алия Ескермесовна «Қазақстанда туризмнің дамуы» Материалы научно-праткической конференции «Перспективы развития туризма в Казахстане» 2011
348 Аяпбекова Алия Ескермесовна «Қазақстан геожүйелер топонимдеріндегі өзгерістер» Материалы научной конференции «IX Сәтбаев оқулары» 2011
349 Аяпбекова Алия Ескермесовна «Қазақстан туризмі: жетістіктері мен болашағы» География және табиғат 2012
350 Габдуллина М.Х. «Проблема формирования естественнонаучного мировоззрения» Международная научно-практическая конференция «Герценовские чтения» 2012
351 Мамбеталиев К.Т. «Саясат және топонимика»
Ғалым, ұстаз, қоғам және мемлекет қайраткері Ахмет Байтұрсыновтың 140- жылдығына арналған «Қазақстантану – 7» халықаралық ғылыми конференциясының материалдары Астана 2012
352 Мамбеталиев К.Т. «Экология және топономика» Экологияның өзекті мәселелері 3 халықаралық ғылыми – практикалық конференцияның материалдары 2 бөлім Қарағанды 2011
353 Мамбеталиев К.Т. «Дала зонасының табиғат жағдайларын бейнелейтін оронимдер» Ғалым, ұстаз, қоғам және мемлекет қайраткері Ахмет Байтұрсыновтың 140- жылдығына арналған «Қазақстантану – 7» халықаралық ғылыми конференциясының материалдары Астана
354 Мамбеталиев К.Т. «Туристік саланы дамытудағы Шарын шатқалының мүмкіндіктері». География және табиғат 2012
355 Мамбеталиев К.Т. «Қазақстанның орманды дала зонасындағы фитонимдері» Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналағн Халықаралық ғылыми конференция «Қазақстантану -6» 2011
356 Мамбеталиев К.Т. «Студенттерді кредиттік оқытудағы ақпараттық технологүияны қолданудың кейбір мәселері». Республиканская научно-практическая конференция «Обновленный казахстан в мировом пространстве: достижения и перспективы развития» 2011
357 Мамбеталиев К.Т. «Қазақстанның орманды дала зонасындағы фитонимдері». Халықаралық ғылым конференция Қазақстантану – 6 2011
358 Габдуллина М.Х «Развитие сферы туризма и сервиса в Казахстане: Современное состояние». Сб. Материалов «Перспективы развития туризма в Казахстане» посвященная 20 – летию Независимости РК и 100- летию малого кругосветного путешествия казахского общественного и государственного деятеля Алиби джангельдина Астана 2011
359 Габдуллина М.Х «Экологические проблемы РК на современном этапе». Сб. Материалов Международной научно – практической конференции «Казахстантану – 5» 2011
360 Габдуллина М.Х «Алакөлдегі туризмді дамытудың қазіргі жағдайы» Республиканский научно –педагогический журнал География және табиғат. 2012
361 Габдуллина М.Х «Саяхатшы – қайраткер». Қазқстандағы туризмнің даму болашағы атты жоо аралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары 2011
362 Габдуллина М.Х «Экологиялық тәрбиенің негізі – қазақ ұлтының мәдениетін дамыту». ҚР тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған халықаралық ғылыми конференция «Қазақстантану – 6 » 2011
363 Умралиева Бэла Илларидановна
Анализ современного ассортимента материалов, используемых для изготовления согревающих поясов. Сборник публикаций международной научно-практической конференции «Инновационные технологии производства товаров, повышение качества и безопасности продукции легкой промышленности» Алматинского технологического университета, Алматы, 28-29 апреля, 2011
364 Умралиева Бэла Илларидановна
Анализ использования казахского орнамента в современной и национальной одежде с учетом их семантического анализа. Журнал «индустрия дизайна и технологии» 2011
365 Умралиева Бэла Илларидановна
Исследование влияния мировой моды на современный казахский свадебный костюм. Журнал «индустрия дизайна и технологии» 2011
366 Умралиева Бэла Илларидановна
Мода и ее влияние на современный декор костюма в национальном стиле. Журнал «индустрия дизайна и технологии» 2011
367 Умралиева Бэла Илларидановна
Пути проектирования современной мусульманской одежды в контексте национального менталитета. Журнал «индустрия дизайна и технологии» 2011
368 Умралиева Бэла Илларидановна
Сравнительный анализ кипчакского и казахского национального костюма. Журнал «индустрия дизайна и технологии» 2011
369 Умралиева Бэла Илларидановна
Современное состояние проектирования одежды в мусульманском стиле. «Идея независимости в искусстве. История и современность» к 20-летию Независимости Республики Казахстан, материалы международной научно-практической конференции г.Астана, Казахский национальный Университет Искусств 12-14 октября 2011г,
370 Умралиева Бэла Илларидановна
Исследование цветового решения казахского национального костюма. История и современность» к 20-летию Независимости Республики Казахстан, материалы международной научно-практической конференции г.Астана, Казахский национальный Университет Искусств 12-14 октября 2011г
371 Умралиева Бэла Илларидановна
Анализ влияния традиционного национального казахского костюма на дизайн современного костюма. История и современность» к 20-летию Независимости Республики Казахстан, материалы международной научно-практической конференции г.Астана, Казахский национальный Университет Искусств 12-14 октября 2011г
372 Умралиева Бэла Илларидановна
Исследование основных принципов композиционно-конструктивного решения костюма кипчаков. История и современность» к 20-летию Независимости Республики Казахстан, материалы международной научно-практической конференции г.Астана, Казахский национальный Университет Искусств 12-14 октября 2011г
373 Умралиева Бэла Илларидановна
Принципы использования и семантическое значение казахского орнамента. История и современность» к 20-летию Независимости Республики Казахстан, материалы международной научно-практической конференции г.Астана, Казахский национальный Университет Искусств 12-14 октября 2011г
374 Умралиева Бэла Илларидановна
Киім кию тәрбиесі. Ұлттық тәрбиелеу. Оқулық құрал. Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы 2011
375 Умралиева Бэла Илларидановна
Мода и ее влияние на современный декор костюма в национальном стиле. Журнал «индустрия дизайна и технологии» 2011
376 Умралиева Бэла Илларидановна
Пути проектирования современной мусульманской одежды в контексте национального менталитета. Журнал «индустрия дизайна и технологии» 2011
377 Умралиева Бэла Илларидановна
Сравнительный анализ кипчакского и казахского национального костюма. Журнал «индустрия дизайна и технологии» №3-2011 2011
378 Умралиева Бэла Илларидановна
Современное состояние проектирования одежды в мусульманском стиле. «Идея независимости в искусстве. История и современность» к 20-летию Независимости Республики Казахстан, материалы международной научно-практической конференции г. Астана, Казахский национальный Университет Искусств 12-14 октября 2011г,
379 Умралиева Бэла Илларидановна
Исследование цветового решения казахского национального костюма. «Идея независимости в искусстве. История и современность» к 20-летию Независимости Республики Казахстан,материалы международной научно-практической конференции г.Астана, Казахский национальный Университет Искусств 12-14 октября 2011г,
380 Умралиева Бэла Илларидановна
Современное состояние проектирования одежды в национальном стиле. Международная научно – практическая конференция
«Диалог культур тюркских народов: история и современность» в рамках Года «Астана – культурная столица тюркского мира», 4 – 5 мая 2012 года 4 – 5 мая 2012 года
381 Умралиева Бэла Илларидановна
Цветовое решение современного свадебного костюма в национальном стиле. Материалы международной научно – практической конференции «Казахстановедение» г.Астана
22 ноября 2012г.

382 Мырзаханов Н.М. «Сочетанная эндолимфатическая терапия маститов» Тезисы Международного симпозиума «Современные проблемы лимфологии» 2012
383 Боранкулов Еркинбек Кагазбекович
Мектептегі тіл мен әдебиет жанашыры. Қ 24 Қалдырар ізің мәңгілік //Республикалық үздік мұғалімдер турлы очерктер жинағы. – Алматы: Мектеп, 2010. – Б. 5-8.
2010
384 Боранкулов Еркинбек Кагазбекович
Өнерлі жасқа жол ашқан. Қ 24 Қалдырар ізің мәңгілік //Республикалық үздік мұғалімдер турлы очерктер жинағы. – Алматы: Мектеп, 2009. – Б. 29-31 2009
385 Боранкулов Еркинбек Кагазбекович
Сурет пәніне талапкер-суретшіні шығармашылық жолға дайындаудың маңызы. Қазіргі заманғы сәулет және құрылыс //Проблемалар және даму болашақтары. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. – Астана, 27-28 сәуір 2009. – Б. 167-170. 2009

8 Курсабаев М.К. Robin Bendrey Джапарова Г.А. ГабдуллинаМ.Х. Аяпбекова А.Е. The Kazakh High Land (Steppe) – the native land of felt dwellings Nomad of the world. Geneva. Switzerland Email infoweb at globethics.net Phone +41 2012
9 Курсабаев М.К. The Taskesken petroglyphs. Almaty «Блог-платформа Your Vision» 2011


0

№№
пп

Наименование трудов

Печ.
или на прав.рук. Издательства,
журнала
(название, номер,
год,страницы) Кол.
печ.
листов
или
страниц
Ф.И.О.
соавтор.
1.
2. 3. 4. 5. 6.
1. Understanding meaning of space and time at the national art of Kazakhstan Печать Новые технологии в образовании: материалы XII межд. научно-практ. конференции.– Россия, Таганрог, 2013. – 140-147 с. 0,7 п.л.
2. Отражение национального орнамента в художественной культуре казахского народа
Печать Новые технологии в образовании: материалы III межд. научно-практ. конференции.– Россия, Пенза, 2013. – 80-87 с. 0,5 б.б.
3. Philosophical basics of Kazakh national applied art Печать Инженерлік графика мен кәсіби білім проблемалары .– Астана, 2013. - № 18. – Б. 6-10. 0,5 п.л.
4. Жаңа инновациялық технологиялардың оқу процесіндегі орны Печать Қазіргі университеттік білім:жалпы әлемдік үрдістері және ұлттық ерекшеліктері «Туран-Астана унив. 15 ж. арн. халықаралық ғылыми пр. конф. мат.» .– Астана, 2013. – Б. 297-300. 0,25 п.л.
Список трудов д.п.н., профессора Т.К.Самуратовой

0
СПИСОК
Научных статей, тезисов и монографии ППС кафедры «Туризм и сервис» университета «Туран-Астана» за 2012-2013 г.г (данные по 17.10.2013)


№ Название трудов Печатный или на правах рукописи Наименование издательство, журнал авторского свидетельства, № журнала, город, год, стр. Количество печатных листов или страниц Фамилия соавторов
1 Understanding meaning of space and time at the national art of Kazakhstan Печать Новые технологии в образовании: материалы XII межд. научно-практ. конференции.– Россия, Таганрог, 2013. – 140-147 с. 0,7 п.л. СамуратоваТ.К,д.п.н.,профессор
2 Перспективы развития туризма в Казахстане Сборник Материалы международной конференции «Уалихановские чтения-17», КГУ им.Ш.Уалиханова, Кокшетау, 24-26 апреля 2013 0,5 ГабдуллинаМ.Х.,к.б.н,профессор, Курсабаев М.К, к.п.н, Асс. профессор, Аяпбекова А.Е, к.г.н.,доцент,
3 Экологиялық туризм Сборник Сборник международной научно-практической конференции «тенденции, проблемы, перспективы идустриально-инновационного и устойчивого развития туризмв», посвященной Всемирному Дню туризма (2-27 сентября 2013) 0,4 Аяпбекова А.Е, к.г.н, доцент, Кулжанова Г.А, магистр
4 Музей истории юрты номадов мира – объект международного туризма Сборник Т81, УДК 379.8 ББК 75.81 Сборник международной научно-практической конференции «тенденции, проблемы, перспективы идустриально-инновационного и устойчивого развития туризмв», посвященной Всемирному Дню туризма (2-27 сентября 2013), стр.42-48 0.5 Курсабаев М.К, к.п.н, профессор, Мазбаев О.Б, д.г.н, профессор, Аяпбекова А.Е, к.г.н.,доцент, Габдуллина М.Х. к.г.н, профессор, Баймолдаева А.Т, к.г.н, профессор, Айтжанова А.Е, докторант PhD
5 Сочетанная эндолимфатическая терапия маститов Печать Тезисы Международного симпозиума «Современные проблемы лимфологии» Москва, 2012 0,4 Мырзаханов Н.М, д.б.н, профессор
6 К вопросу об использовании казахского орнамента в объектах современного дизайна Сборник Материалы международной конференции «Уалихановские чтения-17», КГУ им.Ш.Уалиханова, Кокшетау, 24-26 апреля 2013 0,5 Умралиева Б.И, к.т.н, Асс.профессор
7 THE TASKESKEN PETROGLYPHS (TARBAGATAI MOUNTAIN) OBJECT INTERNATIONAL TOURISM Печать «European Researcher» is international multidisciplinary bilingual scientific journal. It was established to encourage dialogue among European researchers. ISSN 2219-8229. E-ISSN 2224-0136
Issued 12 times a year. Circulation 1000 copies.
Has been issued since 2010., 25.11.2012 ID: 82 Is under review 0,7 Ass. Professor Muhamedrahim Kursabaev, University of Turan-Astana, Kazakhstan


Зав. Кафедры «Туризм и сервис» Университета «Туран-Астана» Аяпбекова А.С

Координатор НИР Курсабаев М.К
Показать комментарии
Дальше