С тіліндегі есеп

Данияр Мырзаканов 2011 M04 21
1035
0
0
0

Матрицадагы барлык диагональдарынын косындыларынан ишинен минимум косындысын табу керек #include <stdio.h>#include <conio.h>#define nmax 100 void main(){ clrscr(); int a[nmax][nmax]; int...

Матрицадагы барлык диагональдарынын косындыларынан ишинен минимум косындысын табу керек

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define nmax 100

void main(){
clrscr();
int a[nmax][nmax];
int b[100];
int min;
int n,i,j,c,sum,k,l,p,k1;

printf("Vvedite n->");
scanf("%d",&n);
//
for (i=1;i<=n;i++)
{
for(j=1;j<=n;j++){
printf("a[%d][%d]=",i,j);
scanf("%d",&a[i][j]);
}
}
printf("\nMatrisa a\n");
for (i=1;i<=n;i++)
{
for (j=1;j<=n;j++){
printf("%d ",a[i][j]);
}
printf("\n");
}

////
printf("\nbasti dioganal summasi\n");
for (l=1;l<=2*n-1;l++){
sum=0;
if(l<=n){
for(i=n-l+1;i<=n;i++)
sum=sum+a[i][i-n+l];
b[l]=sum;
printf("\n summa %i",sum);
}
else{
if(l>n){
for (i=1;i<=2*n-l;i++)
sum=sum+a[i][i+l-n];
b[l]=sum;
printf("\n summa %i",sum);
}
}
}

/// pobochny
printf("\n\n pobochnyi diagonal summasi \n");
for (l=1;l<=2*n-1;l++){
sum=0;
if(l<=n){
for (i=1;i<=l;i++)
sum=sum+a[i][l-i+1];
b[l+(2*n-1)]=sum;
printf("\n summa %i",sum);
}
else {
if(l>n){
for (i=l-n+1;i<=n;i++)
sum=sum+a[i][l-i+1];
b[l+(2*n-1)]=sum;
printf("\n summa %i",sum);
}
}
}

printf("\n");
min=b[1];
for (i=2;i<=2*(2*n-1);i++)
if (b[i]<min) min=b[i];
printf("\n minimalnaya summa=%i",min);

getch();

}

Оцените пост

-1
Дальше